Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

12-09-2017
Gmina nie odliczy VAT od budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni
Droga będzie ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Zatem w odniesieniu do budowy drogi gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, lecz w charakterze organu władzy – uznał organ skarbowy.
 
W interpretacji indywidualnej z 12 maja 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.35. 2017.2.MGO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) rozstrzygnął kwestię prawa do odliczenia przez gminę podatku VAT od wydatków na budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków. Interpretacja została wydana na wniosek gminy, która zamierzała zrealizować inwestycję polegającą na budowie oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci podłączenia mediów – wodociągu i energii elektrycznej, a także drogi dojazdowej.
 
Planowana inwestycja miała zostać sfinansowana w części ze środków własnych gminy, a w części ze środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Docelowo gmina zamierzała przekazać wybudowaną w ramach inwestycji infrastrukturę swojemu zakładowi budżetowemu, który będzie wykorzystywał ją do świadczenia usług dostawy wody i odbioru ścieków. Gmina podkreśliła przy tym, że z infrastruktury nie będą korzystały inne gminne jednostki organizacyjne i będzie ona wykorzystywana wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na dostawie wody i odbiorze ścieków od mieszkańców gminy. Tym samym gmina będzie miała możliwość przyporządkowania poniesionych w ramach inwestycji wydatków w całości do celów wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Gmina podała także, że droga dojazdowa do oczyszczalni, która zostanie wybudowana w ramach inwestycji, będzie drogą publiczną, ogólnodostępną i nieodpłatną.
 
Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego gmina zadała pytanie, czy będzie jej przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT w stosunku do wydatków poniesionych na realizację opisanej inwestycji, obejmującej budowę oczyszczalni ścieków wraz infrastrukturą towarzyszącą, tj. przyłączem wodociągowym i energetycznym oraz drogą dojazdową.
 
W ocenie gminy takie prawo powinno jej przysługiwać w pełnym zakresie, gdyż powstała w ramach inwestycji infrastruktura będzie w całości wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
Uzasadniając swoje stanowisko gmina wskazała, że z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT swoich jednostek organizacyjnych, wskutek czego podatnikiem VAT pozostała jedynie gmina. Konsekwentnie, świadcząc usługi opodatkowane za pośrednictwem zakładu budżetowego, to gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT. To w ocenie gminy prowadzi do wniosku, że wydatki ponoszone na realizację inwestycji będą związane z działalnością gospodarczą gminy, a zatem będzie miała ona prawo do odliczenia VAT w pełnym zakresie. Na poparcie swojego stanowiska gmina powołała się m.in. na uchwałę NSA I FPS 4/15.
 
Dyrektor KIS uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe, choć należy zaznaczyć w istocie zakwestionował je jedynie w części. W uzasadnieniu organ odwołał się do przepisów ustawy o VAT regulujących stosowanie tzw. prewspółczynnika VAT oraz współczynnika VAT, wskazując że podatnikom przysługuje prawo do odliczenia VAT jedynie w zakresie w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych. Organ odniósł się także do przepisów dyrektywy VAT oraz orzecznictwa TSUE, w tym m.in. wyroków w sprawach C-137/02 oraz C-97/90 i C-104/12, dotyczących kwestii powstania prawa do odliczenia VAT. Odnosząc powyższe do zdarzenia opisanego przez gminę, organ podkreślił, że uwzględniając fakt, że gmina będzie wykorzystywała oczyszczalnię wyłącznie do czynności opodatkowanych, gdyż nie będzie ona wykorzystywana przez inne jednostki organizacyjne gminy, gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na budowę oczyszczalni i niezbędnych przyłączy mediów.
 
Natomiast w odniesieniu do wydatków na budowę drogi gminie w ogóle nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Stanowisko w tej kwestii organ uzasadnił faktem, że przedmiotowa droga będzie ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Zatem w ocenie KIS należy uznać, że w odniesieniu do budowy drogi gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, lecz w charakterze organu władzy, a dodatkowo efekty realizacji tej części inwestycji będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT.
 
KOMENTARZ EKSPERTA
 
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP
 
Stanowisko organu podatkowego przedstawione w omawianej interpretacji jest moim zdaniem kontrowersyjne. Jeśli droga jest budowana przez gminę celowo w związku z umożliwieniem dojazdu do oczyszczalni ścieków, z którą wiązać się będą wyłącznie czynności opodatkowane VAT, również w odniesieniu do drogi można uzasadniać występowanie związku z czynnościami opodatkowanymi, co powinno skutkować prawem do odliczenia podatku VAT. Drugorzędne znaczenie ma wówczas fakt, że jest to droga publiczna i ogólnodostępna. W tym zakresie istotne argumenty za odliczeniem wynikają z wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie C-126/14 (Sveda). Organy podatkowe niezasadnie twierdzą, że jeśli określona inwestycja należy do zadań własnych gminy, wówczas gmina nie jest podatnikiem. Jest wiele sytuacji, gdy gmina działa jako podatnik, wykonując jednocześnie zadania własne. Przykładem analogicznej inwestycji, która zasadniczo nie uprawnia do odliczenia podatku VAT od poniesionych nakładów, ale w pewnych okolicznościach takie prawo może przysługiwać, jest budowa rowów melioracyjnych i odwadnianie terenów. Mimo że takie działania należą do zadań własnych gminy w zakresie gospodarki wodnej, NSA w wyroku z 22 maja 2014 r. (sygn. akt I FSK 758/13) potwierdził prawo JST do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy były one wykonywane na terenie parku przemysłowego, gdzie gmina sprzedawała działki inwestorom (w ramach czynności opodatkowanych podatkiem VAT).
 
Źródło: Rzeczpospolita/Janina Fornalik
 
http://www.rp.pl/Zadania/309129991-Gmina-nie-odliczy-VAT-od-budowy-drogi-dojazdowej-do-oczyszczalni.html
lista aktualności