Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

19-09-2017
Opodatkowanie VAT wpłat rodziców
Aby świadczenie było uznane za odpłatne musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę i jej odbiorcą oraz związek pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem a wykonaną usługą – uznał organ skarbowy.
 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) 12 maja 2017 r. wydał interpretację (sygn. 2461-IBPP2. 4512.77. 2017.2.BW) w przedmiocie opodatkowania VAT wpłat dokonywanych przez rodziców na poczet udziału dzieci w zajęciach nauki pływania. Organizowane były one w ramach prowadzonego przez gminę projektu, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu województwa.
 
Wniosek o wydanie interpretacji złożyła gmina, która zamierzała zrealizować projekt polegający na organizacji zajęć nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym. Podając opis zdarzenia przyszłego gmina wskazała, że będzie on finansowany w części z budżetu województwa (maksymalnie 50 proc.) a w pozostałej części ze środków własnych gminy, przy czym wkład ten może uwzględniać wpłaty od rodziców dzieci mających uczestniczyć w projekcie a wpłaty te mogą maksymalnie wynieść 100 zł na jedno dziecko. Zajęcia w ramach projektu miały odbywać na krytej pływalni jako zajęcia pozalekcyjne.
 
Na koszty projektu składa się wynajem pływalni, wynagrodzenie instruktorów i opiekuna a także transport i ubezpieczenie. Gmina wskazała, że z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT a w jej ramach funkcjonują jednostki budżetowe zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym między innymi Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania (SZOiW), któremu zostanie powierzona realizacja projektu. W uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego w związku z dodatkowymi pytaniami zadanymi przez Dyrektora KIS, gmina oznajmiła, że realizacja projektu nie stanowi zadania własnego gminy a projekt nie ma limitu dzieci mogących wziąć w nim udział – każdy chętny uczeń z klas I – IV mógł wziąć w nim udział. Gmina wskazała także, że kwota 100 zł wpłacana przez rodziców będzie jedyną kwotą należną gminie w zakresie realizowanego projektu i zostanie przeznaczona na całość kosztów tj. wynajem pływalni, wynagrodzenie instruktorów czy koszty transportu oraz że nie będzie zawierała żadnych umów w związku z udziałem dzieci w projekcie.
 
Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego gmina wystąpiła z pytaniem czy otrzymywane od rodziców wpłaty w wysokości 100 zł należy traktować jako kwoty brutto czy jako kwoty netto. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, gmina stwierdziła że wpłaty te należy traktować jako kwoty brutto, tj. zawierające już kwotę VAT. Zdaniem gminy podstawowym zadaniem projektu miała być nauka pływania a nie usługa wstępu na basen, w związku z czym otrzymywane wpłaty powinny zostać opodatkowane podstawową stawką VAT a kwotę VAT należy wyliczyć metodą „w stu".
 
Dyrektor KIS w pełni potwierdził stanowisko gminy, uznając je za prawidłowe. W uzasadnieniu prawnym organ przywołał przepisy ustawy o VAT dotyczące świadczenia usług oraz ustalenia statusu podatnika VAT, wskazując że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami VAT jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. W dalszej części uzasadnienia organ podkreślił, że na gruncie ustawy o VAT opodatkowaniu podlega konkretna czynność - świadczenie usługi a nie zapłata, zaznaczając że wyjątkiem jest sytuacja gdy faktura dokumentuje otrzymaną zaliczkę.
 
Organ wskazał też, że aby świadczenie było uznane za odpłatne musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę i jej odbiorcą oraz że musi istnieć związek pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem a wykonaną usługą. W kwestii pojęcia odpłatności usługi organ powołał się na orzecznictwo TSUE, m.in. wyroki w sprawach C-102/86, C-154/80 oraz C-93/10. Dyrektor KIS rozważył także kwestię zastosowania zwolnienia z VAT dla usług prywatnego nauczania określonego w art. 43 ust. 1 pkt 27 i doszedł do konkluzji, iż zwolnienie to nie znajdzie zastosowania w analizowanym przypadku, gdyż nie będzie to usługa świadczona osobiście przez usługodawcę będącego nauczycielem lecz przez zatrudnionego przez gminę instruktora nauki pływania. Także zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. pkt 32 nie będzie mogło zostać zastosowane do planowanych przez gminę czynności, ponieważ stosuje się je wyłącznie wobec podmiotów takich jak kluby i związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych. Tym samym organ podzielił stanowisko gminy, że przedmiotowe usługi będą podlegały opodatkowaniu VAT podstawową stawką 23 proc., zaznaczając jednak, że interpretacja nie obejmuje analizy kwestii czy dopłata jaką gmina otrzyma od województwa stanowi wynagrodzenie lub bezpośrednią dopłatę do ceny, która powinna zostać zaliczona do podstawy opodatkowania.
 
KOMENTARZ EKSPERTA
 
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP
 
Moim zdaniem stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest kontrowersyjne. Warto zwrócić uwagę na wyrok TSUE z 12 maja 2016 r. w sprawie C?520/14, gdzie w odniesieniu do usług przewozu uczniów realizowanych przez JST, TSUE stwierdził, że pozostają one poza zakresem VAT. Dyrektor KIS nie dokonał jednak analizy stanowiska gminy w tym aspekcie. Z pewnością można więc wskazać argumenty przemawiające za całkowitym wyłączeniem wpłat rodziców z systemu podatku VAT. Jeśli jednak stanowisko gminy zostało w interpretacji potwierdzone, interpretacja nie została zaskarżona, czyli nie będzie możliwości rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd administracyjny.
 
Źródło: Rzeczpospolita/Janina Fornalik
 
http://www.rp.pl/Finanse/309199993-Opodatkowanie-VAT-wplat-rodzicow.html
lista aktualności