Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

27-02-2012
Leasing krajowy i zagraniczny trzeba opodatkować

Skutki korzystania z leasingu zależą nie tylko od kwalifikacji umowy. Równie ważna jest siedziba jednej ze stron czy powstanie zakładu poza Polską.
Umowa leasingu jest umową zdefiniowaną w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, póz. 93 z późn. zm.). Przepisy ustaw o podatku dochodowym (zarówno ustawy o CIT, jak i ustawy o PIT) zawierają jednak własną, odrębną od cywilnej, definicję umowy leasingu. Umową leasingu dla celów ustawy o CIT (i ustawy o PIT) jest nie tylko umowa uregulowana w kodeksie cywilnym, lecz także każda inna, na mocy której jedna ze stron oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie o CIT drugiej stronie podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Postanowienia stron

W zależności od postanowień konkretnej umowy leasingu, różne mogą być skutki podatkowe zarówno dla korzystającego, jak i dla podmiotu leasingującego (finansującego). - W przypadku tzw. leasingu operacyjnego finansujący zalicza leasingowany składnik do własnego majątku (finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych), podczas gdy dla korzystającego uiszczane na rzecz finansującego opłaty (rata leasingowa) są w całości kosztem uzyskania przychodów - wyjaśnia Anna Pikulska, starszy konsultant w dziale podatków międzynarodowych MDDP. Umożliwia to korzystającemu zwiększenie kosztów podatkowych (jeśli rata leasingowa będzie wyższa od odpisu amortyzacyjnego dla danego składnika majątku). Należy jednak pamiętać, aby umowa została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. tzw. normatywnego okresu amortyzacji (np. w przypadku samochodów osobowych umowa powinna być zawarta minimum na 2 kolejne lata, dla nieruchomości - minimum na 10 lat).

Ponadto suma uzgodnionych w umowie opłat powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej danego środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) - podpowiada Anna Pikulska. Jeśli umowa leasingu zostanie zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w niej opłat odpowiadać będzie wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej oraz (co najważniejsze) umowa ta wprost wskazywać będzie, że odpisów amortyzacyjnych dokonywać będzie korzystający, to spełniać będzie warunki do zakwalifikowania jej jako umowy leasingu finansowego na gruncie ustawy o CIT. - Oznaczać to będzie, że korzystający zwiększy swoje koszty o tzw. odsetkową część raty leasingowej (tj. część niestanowiącą spłaty wartości przedmiotu leasingu) - dodaje Anna Pikulska. Kosztem będą również odpisy amortyzacyjne dokonywane od ustalonej wartości początkowej składnika majątku. Dla finansującego odpowiednio przychodem będzie część odsetkowa raty leasingowej (ta część raty leasingowej, która odpowiada spłacie wartości początkowej składnika majątku, stanowić będzie przychód ze sprzedaży składnika majątku).

Pobór i odprowadzenie podatku

Danuta Branecka, prawnik w dziale podatków międzynarodowych MDDP, przypomina, że z uwagi na to, że w przypadku leasingu transgranicznego opłaty leasingowe wypłacane są na rzecz podmiotu nieposiadającego w Polsce siedziby ani zarządu, na korzystającym może spoczywać obowiązek pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą o CIT podatnik nieposiadający siedziby lub zarządu na terytorium Polski podlega opodatkowaniu w Polsce wyłącznie od dochodu uzyskanego na terytorium RP. Na podstawie art. 21 tej ustawy płatności za prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, traktuje się jako należności licencyjne podlegające 20-proc. podatkowi u źródła w Polsce. Analogiczne postanowienie znajduje się w art. 29 ustawy o PIT. Wypłata wynagrodzenia kwalifikowanego jako należność licencyjna na gruncie ustawy o CIT /PIT podlega opodatkowaniu 2O-proc. podatkiem w Polsce. Jak wskazuje Danuta Branecka, przepisy ustawy stosuje się jednak z uwzględnieniem zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które przewidują zwykle preferencyjne (niższe) stawki podatku u źródła (a niekiedy - zezwalają na całkowite niepobranie podatku). - Zastosowanie korzystniejszych przepisów umowy może jednak mieć miejsce jedynie pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika (leasingodawcy) dla celów podatkowych odpowiednim certyfikatem rezydencji wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej - zastrzega nasza rozmówczyni.

Kluczowe znaczenie definicji

W praktyce obowiązek pobrania podatku u źródła będzie zależał od przedmiotu leasingu oraz kwalifikacji wypłacanego wynagrodzenia na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawierają własną, odrębną od krajowych, definicję należności licencyjnych. W zależności od tej definicji płatności z tytułu opłat leasingowych mogą być traktowane jako należności licencyjne (zazwyczaj opodatkowane w tzw. państwie źródła, tj. leasingodawcy) lub jako zyski przedsiębiorstw (opodatkowane jedynie w państwie rezydencji podmiotu otrzymującego wynagrodzenie leasingodawcy - właściciela). - Istotne znaczenie mają również same postanowienia umowy leasingu - wskazuje Anna Pikulska z MDDP. Co do zasady, zgodnie z postanowieniami polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opłatę leasingowa można zakwalifikować jako należność licencyjną jedynie wtedy, gdy stanowi ona wynagrodzenie z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania określonego składnika majątkowego. Jeżeli natomiast umowa leasingu przewiduje obowiązek zakupu urządzenia po upływie okresu leasingu, transakcja może stanowić rodzaj sprzedaży na kredyt, a płatności z tego tytułu będą opodatkowane jako zyski przedsiębiorstw. W tym drugim przypadku, zakładając dodatkowo, że leasingodawca nie ma w Polsce zakładu, dochód uzyskany przez leasingodawcę będzie podlegać opodatkowaniu jedynie w państwie, w którym znajduje się siedziba jego przedsiębiorstwa (a obowiązek poboru podatku u źródła nie powstanie). W przeciwnym razie, jeżeli zakład zagranicznego leasingodawcy znajduje się na terenie Polski, przychody z opłat leasingowych będą podlegały w Polsce opodatkowaniu w takim zakresie, w jakim przychody te można przypisać temu zakładowi. - Nawet wówczas, gdy opłaty leasingowe będą spełniały definicję należności licencyjnych, należy rozważyć, czy odbiorca tych opłat nie ma w Polsce zakładu, wtedy bowiem traktowanie podatkowe uzyskanego dochodu może być odmienne (opodatkowaniu podlegać będą zyski zakładu w Polsce), a korzystający nie będzie miał obowiązku potrącenia podatku u źródła - zauważa Danuta Branecka.

Ustanowienie stałej placówki

Zgodnie z komentarzem do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku (na którym wzorowane są polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), w przypadku oddania urządzenia w leasing przez podmiot z siedzibą w jednym państwie podmiotowi w drugim państwie bez ustanawiania stałej placówki dla potrzeb leasingu w tym drugim państwie, udostępnione urządzenie zasadniczo nie będzie powodować powstania zakładu leasingodawcy w kraju leasingobiorcy, pod warunkiem że umowa będzie ograniczać się do samego leasingu urządzenia. Należy także ustalić, który podmiot - finansujący czy korzystający - obsługuje, serwisuje, kontroluje i utrzymuje leasingowane urządzenie. W pewnych sytuacjach wykonywanie tych czynności przez finansującego może prowadzić do powstania zakładu finansującego w państwie rezydencji korzystającego. - Poza poborem podatku i jego wpłatą na korzystającym spoczywa także obowiązek przesłania finansującemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych deklaracji i informacji o wysokości dochodu i pobranego podatku (IFT 2/2R) - dodaje Anna Pikulska. Obowiązek poboru podatku u źródła nie powstanie, jeśli rata leasingowa jest uiszczana na rzecz znajdującego się w Polsce zakładu zagranicznego podmiotu. Podstawa prawna Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 51, póz. 307 z późn. zm.). Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 74, póz. 397 z późn. zm.).

 

WAŻNE : jeśli jedną ze stron umowy jest podmiot z siedzibą lub miejscem zarządu za granicą, wówczas mówimy o tzw. leasingu trans granicznym (cross-border leasing) 

 

Źródło: Dziennika Gazeta Prawna/Ewa Matyszewska
 

lista aktualności