Kariera

Sprawdź jak może wyglądać Twoja kariera w MDDP. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy więcej

02-04-2012
Można obniżyć obrót, gdy brak potwierdzenia

Podatnicy mogą przyjąć z zadowoleniem stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaprezentowane w wyroku z 26 stycznia 2011 r. w sprawie Kraft Foods Polska SA (C-588/10), zgodnie z którym brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę nie wyklucza możliwości obniżenia obrotu po wystawieniu takiej korekty.

Jeśli po upływie rozsądnego terminu podatnik będzie mógł wykazać organom podatkowym, że dochował należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią, oraz udowodni, że transakcję zrealizowano na warunkach określonych w korekcie, wówczas, zgodnie z wyrokiem trybunału, będzie mógł uwzględnić w rozliczeniach wystawioną fakturę korygującą i obniżyć obrót opodatkowany VAT.

W jakich dokładnie okolicznościach organy uznają za zasadne obniżenie obrotu, wykaże praktyka, która w najbliższym czasie ukształtuje się w tym zakresie. Pojęcia, którymi posłużył się trybunał, budzą bowiem pewne wątpliwości. Trudno przewidzieć, po jakim terminie, zdaniem organów podatkowych, podatnik może uznać, że nie otrzyma już potwierdzenia odbioru od kontrahenta i powinien w inny sposób udokumentować zrealizowanie transakcji na zmienionych warunkach.

Jeśli w działalności danego podmiotu często pojawia się problem z uzyskaniem potwierdzeń odbioru faktur korygujących, można rozważyć wprowadzenie wewnętrznych procedur w tym zakresie i ustalenie, iż przykładowo po upływie dwóch miesięcy od wysłania korekty należy zgromadzić dowody potwierdzające, że transakcję przeprowadzono na warunkach określonych w korekcie. Kluczowe może być właściwe udokumentowanie wysokości płatności dokonanej przez kontrahenta z tytułu zrealizowanej transakcji oraz zgromadzenie dokumentacji handlowej, z której będzie wynikać, iż kontrahent został poinformowany o zmienionych warunkach transakcji.

Wykazanie organom podatkowym zasadności obniżenia obrotu jest kluczowe. Jeśli jednak już będzie to możliwe, pojawi się pytanie, w którym okresie rozliczeniowym należy uwzględnić wystawioną fakturę korygującą.

Obowiązujące przepisy nie wskazują, kiedy powinny zostać ujęte faktury korygujące, dla których nie uzyskano potwierdzeń odbioru. Istnieje kilka wartych rozważenia możliwości. Jedną jest ujęcie takich faktur w dacie ich wystawienia. Jest to bowiem data najbliższa zrealizowania transakcji na zmienionych warunkach. W większości przypadków wiązałoby się to jednak z koniecznością korygowania wstecz rozliczeń VAT. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, iż obowiązujące przepisy wiążą moment obniżenia obrotu z momentem, w którym kontrahent potwierdza, że korektę otrzymał, istnieją argumenty, by uznać, że właściwą datą jest okres rozliczeniowy, w którym podatnik zgromadził informacje pozwalające mu uznać, że kontrahent zapoznał się z korektą albo doszło do rozliczenia transakcji zgodnie z wystawioną fakturą korygującą. Kolejną opcją jest zastosowanie praktyki właściwej dla faktur korygujących podwyższających. Wówczas kluczowa byłaby przyczyna wystawienia zmniejszającej faktury korygującej. Wszystkie korekty spowodowane zdarzeniem, które zaistniało po powstaniu obowiązku podatkowego, powinny być wtedy ujmowane w rozliczeniu za okres, w którym to zdarzenie wystąpiło.

Biorąc pod uwagę, iż podatnicy nie powinni ponosić negatywnych skutków zaniedbań swoich kontrahentów (tj. niepotwierdzenia przez nich otrzymania korekty), zasadne wydaje się przyjęcie rozwiązania, które pozwoli podatnikom ujmować takie korekty nie bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym podatnik będzie mógł udowodnić organom podatkowym, że kontrahent miał możliwość zapoznania się z korektą, zaś sama transakcja została zrealizowana na warunkach wynikających z wystawionej faktury korygującej.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Iwona Kaczanowska

lista aktualności