MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

WEBINAR – Aplikacje Smart.TP i Smart.TP-R – jak mogą pomóc w wypełnianiu obowiązków TP

W najbliższych miesiącach podatnicy muszą wywiązać się ze swoich obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2019, obejmujących m.in. przygotowanie dokumentacji cen transferowych, oraz uzupełnienie i złożenie do KAS informacji o cenach transferowych (tj. formularzy TP-R). Ze względu na złożoność procesu raportowania oraz fakt, że na wypełnienie tych obowiązków zostało coraz mniej czasu, Zespół TP…

Czy jest VAT od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa w zamian za opłatę z tytułu przekształcenia podlega VAT. Tak czytamy w opinii Rzecznika Generalnego Juliane Kokott z 3 września 2020 r. w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław Sprawa zgłoszona do rozstrzygnięcia unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest niezwykle istotna dla samorządów. Rzecznik Generalny uznał, że VAT jest należny. Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału. Spór w sprawie będącej przedmiotem opinii p. Kokott został zapoczątkowany wnioskiem złożonym…

IP BOX nadal budzi wątpliwości

Zastosowanie reżimu IP BOX nadal budzi liczne wątpliwości, mimo wydanych 15 lipca 2019 r. objaśnień podatkowych. IP BOX polega na opodatkowaniu niższą, bo 5% stawką PIT/CIT dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych praw IP). Do skorzystania z reżimu IP Box niezbędne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, a praktyka pokazuje, że podatnik rozważający skorzystanie z reżimu IP BOX, powinien dokonać w szczególności analizy następujących zagadnień: czy jako podatnik…

Ministerstwo Finansów potwierdza stanowisko w sprawie dywidendy

W praktyce gospodarczej podmioty powiązane często dokonują operacji gospodarczych, które mogą wzbudzać wątpliwości w kontekście wystąpienia obowiązku dokumentacyjnego. Ze względu na ich specyfikę, niejednokrotnie trudno o jednoznaczną klasyfikację oraz stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku dokumentacyjnego. Do operacji tego typu należy m.in. wypłata dywidendy. Dywidenda to zysk wypłacany zazwyczaj w formie pieniężnej na rzecz udziałowca lub akcjonariusza. Wziąwszy pod uwagę szeroki zakres przedmiotowy definicji transakcji, pojawić się może…

Nadzwyczajne okoliczności epidemiczne jako element uzasadnienia biznesowego połączenia

W informacji o wydaniu opinii zabezpieczającej z dnia 30.04.2020 r. sygn. DKP2.8011.20.2019 Szef KAS potwierdził, że planowane transgraniczne połączenie spółek nie spełnia przesłanek do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w myśl art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej. Planowana transakcja ma polegać na przejęciu przez spółkę polską jej spółki zależnej, mającej siedzibę w innym kraju na terenie Unii Europejskiej. Przy czym, istotną okolicznością jest fakt, że majątek spółki zagranicznej był pierwotnie wytworzony…