MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Planowana likwidacja ulgi abolicyjnej

W opublikowanym kilka dni temu wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zapowiedziano m.in. zmiany w ustawie o PIT i zniesienie tzw. ulgi abolicyjnej ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r. Zmiana ta, jeżeli wejdzie w życie, będzie miała wpływ na wyższe obciążenia podatkowe polskich rezydentów podatkowych, uzyskujących dochody poza granicami Polski.   Czym jest ulga abolicyjna?…

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów – “uszczelnianie” CIT i PIT

MF zapowiada, że w III kwartale 2020 zaproponuje zmiany do ustaw o podatkach dochodowych, obejmujące między innymi: nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego; po zmianie podatek dochodowy będzie uiszczany przez spółkę komandytową. Z zapowiedzi wynika, że opodatkowana będzie również dystrybucja zysku – ze spółki do wspólników spółki komandytowej. Podobne zasady mogą również dotyczyć niektórych…

Kurs waluty przy korekcie przychodów w walucie obcej

NSA: do przeliczenia na złote korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej w związku z wystawieniem faktury korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty w korygowanej fakturze. Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z  25 sierpnia 2020 r.  (sygn. akt II FSK 1153/18)  wskazał, że w sytuacji uzyskania przychodu w walucie obcej, który następnie został przeliczony według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli zgodnie z  art. 12 ust. 2 ustawy o CIT,…

Reforma podatku u źródła (WHT) od 2021

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów (MF) podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców wprowadzone od 2019 zasady rozliczeń w zakresie WHT (które nie są nadal stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń) zostaną złagodzone od 2021. MF zapowiada, że w projekcie nowelizacji, który ma wkrótce zostać opublikowany: Model rozliczeń polegający na konieczności zapłaty…

WEBINAR – Nietypowe transakcje z perspektywy cen transferowych

Transakcje kapitałowe, nieodpłatne świadczenia, refaktury, restrukturyzacje – te zagadnienia budzą wiele wątpliwości u podatników w odniesieniu do obowiązków z zakresu cen transferowych m.in.: 1. Czy tego rodzaju transakcje podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu? 2. Jakie progi dokumentacyjne obowiązują dla tego typu transakcji? 3. Jak określić wartość tych transakcji na potrzeby ustalenia obowiązku dokumentacyjnego? 4. W jaki sposób…

Powiązanie niejedno ma imię

Pierwszym krokiem przy określeniu obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych jest stwierdzenie, czy dane podmioty są powiązane. Decyzja ta determinuje z kolei szereg kolejnych czynności w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Co jednak, jeżeli definicji powiązań podmiotów jest więcej niż jedna? Okazuje się, że definicja powiązań podmiotów jest obecna w równoległych reżimach prawnych, które wzajemnie się przenikają. Powoduje to rozbieżności w rozumieniu…