MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

podatek u źródła

Nowe obowiązki w podatku u źródła [WHT] – 2019

Wejście w życie nowych zasad poboru WHT rozłożono na dwa etapy. Od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku płatnicy WHT, bez względu na kwotę płatności, zobowiązani są, celem zastosowania niższej niż podstawowa stawki WHT, zwolnienia lub wyłączenia z obowiązku poboru WHT, do zachowania należytej staranności przy ocenie przesłanek zastosowania tych zasad opodatkowania…

Opodatkowanie akcyzą i VAT w transakcjach łańcuchowych – TSUE o WNT paliw

Opodatkowanie VAT i opodatkowanie akcyzą opierają się na swoistych dla tych podatków zasadach. W związku z tym, że w ramach dostawy towarów, które kwalifikowane są do wyrobów akcyzowych, zachodzi konieczność ustalenia obowiązków zarówno w VAT, jak i w akcyzie, pojawiają się pytania o wzajemne relacje tych podatków. Kwestia ta została rozpatrzona w kontekście transakcji łańcuchowej wewnątrzwspólnotowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie czeskiej spółki AREX CZ a.s. (AREX, Spółka). AREX…

Bezpieczeństwo podatkowe w wymagających czasach

Polityka podatkowa od lat koncentruje się wokół przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i stosowaniu agresywnych optymalizacji. Wdrażane rozwiązania to z jednej strony zmiany przepisów materialnoprawnych poprzez wprowadzenie zakazów rozliczania kosztów podatkowych lub odliczania VAT, a z drugiej nowe procedury i wymogi dokumentacyjne, mające uszczelniać system, uniemożliwić oszustwa, a także ułatwić pracę administracji skarbowej poprzez obowiązkowe udostępnianie wielu…

Analiza cen transferowych obowiązkowa dla wszystkich?

Analiza cen transferowych obowiązkowa dla wszystkich? Analiza porównawcza, analiza danych porównawczych, benchmark, analiza benchmarkingowa, opis zgodności – różne pojęcia, ale jeden cel – weryfikacja rynkowego charakteru ceny transferowej. W terminologii wprowadzonej nowymi przepisami pojawia się nowa definicja – analiza cen transferowych, co ujednolica dotychczas stosowane pojęcia i obejmuje analizę porównawczą oraz analizę zgodności. W ustawie wyodrębniono analizę cen transferowych jako osobny…

Różnice kursowe od dywidendy wypłaconej w walucie obcej

Wartość dywidendy do podziału miedzy wspólników ustala się złotych. Wynika to z ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą księgi rachunkowe należy prowadzić w walucie polskiej. Nie ma jednak przeszkód, aby dywidenda określona w uchwale o podziale zysku i wyrażona w złotych, została faktycznie wypłacona w innej walucie. W celu faktycznego wypłacenia dywidendy w innej walucie, konieczne będzie jednak ustalenie jej wartości w tej innej walucie, czyli przeliczenie. Co do zasady, przeliczeniu podlega kwota dywidendy…

Uszczelnianie systemu ciąg dalszy – subiektywny przegląd planowanych zmian

Nowy rok jest zawsze okazją do czynienia postanowień i snucia dalekosiężnych planów. Natomiast później to od naszej konsekwencji i silnej woli zależy, czy w życie zostaną wcielone zamierzone zmiany. Dokonując przeglądu świeżo opublikowanych ustaw i aktualnie trwających procesów legislacyjnych wyraźnie rysują się dalsze ambitne plany Ministerstwa Finansów na nadchodzący rok 2019. Jeśli wejdą w życie, dla wszystkich podatników będzie to bardzo pracowity rok. Poniżej prezentujemy podsumowanie…

Recharakteryzacja oraz brak uznania transakcji przez organy – nowe narzędzia kontrolujących?

Jedną z nowości wprowadzoną ustawą nowelizującą CIT w zakresie cen transferowych instrument tzw. recharakteryzacji oraz możliwość braku uznania transakcji przez organy. Ich pojawienie się jest źródłem wątpliwości oraz obaw, zarówno wśród ekspertów, jak i podatników. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów mocno podkreślają, że narzędzia te stanowią doprecyzowanie istniejących regulacji, a organy podatkowe miały możliwość ich stosowania również przed nowelizacją. Co istotne, zgodnie z informacjami udzielonymi przez MF, recharakteryzacja oraz brak uznania…

zbycie nieruchomości komercyjnych

Zbycie nieruchomości komercyjnych – objaśnienia podatkowe

Po kilku miesiącach intensywnych konsultacji, 11 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów wydało Objaśnienia podatkowe określające konsekwencje w zakresie VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Celem Objaśnień jest przedstawienie kryteriów i okoliczności, które decydują czy dana sprzedaż powinna być zakwalifikowana jako sprzedaż nieruchomości czy też jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) nie podlegająca opodatkowaniu VAT. 1. Istota Istotą…

zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny – nowe zasady zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy

25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Według ustawodawcy, celem nowych przepisów jest: ułatwienie funkcjonowania firm rodzinnych, w szczególności w przypadku braku przyjęcia planów sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG, zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi możliwości zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, umożliwienie dalszego działania spółek…

Wyrejestrowanie z VAT nie zawsze pozbawia prawa do odliczenia – TSUE na korzyść podatników

Polskie organy skarbowe wykreślą podmiot z rejestru podatników VAT np. gdy pomimo ciążącego na podatniku obowiązku, nie składa on deklaracji, lub też składa deklaracje nie wykazując w nich ani zakupów, ani sprzedaży. Aktualizacja rejestrów VAT na podobnych zasadach dokonywana jest także przez organy podatkowe niektórych innych państw Unii Europejskiej. Podatnicy czasowo wykreśleni z rejestru podatników VAT zastanawiają się, czy konsekwencją takiego wykreślenia może być pozbawienie wykreślonego podatnika…