MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Zmiany w CIT 2019: koszt nabytych wierzytelności

Od 2019 r. dla podatników, którzy nabyli w ramach jednej transakcji pakiet co najmniej 100 wierzytelności bez wyodrębnienia ceny nabycia poszczególnych wierzytelności dochodem z takiego pakietu będzie nadwyżka przychodów uzyskanych z wierzytelności nad kosztem nabycia pakietu. Za przychody z wierzytelności, które wchodziły w skład pakietu będą uznawane środki lub wartości otrzymane w wyniku uregulowania tych wierzytelności lub środki i wartości ze zbycia całości lub części wierzytelności wchodzących w skład pakietu, z wyjątkiem opłat,…

Udział w oszustwie podatkowym – brak prawa do dokonania korekty?

Kontrowersyjne stanowisko NSA w wyroku z 10 października 2018 r., sygn. I FSK 842/18: podatnik nie prawa do korekty w przypadku, gdy podczas kontroli zostanie ustalone, że uczestniczył w oszustwie podatkowym mającym na celu wyłudzenia VAT. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że dokonanie korekt faktur i deklaracji nie oznacza, że podatnik wyeliminował ryzyko uszczupleń w budżecie. To niebezpieczne orzeczenie. W uzasadnieniu czytamy: „Nie można uznać, że w stanie faktycznym, w którym podatnik bierze udział w oszustwie podatkowym, ma on prawo do dokonania korekt (…).…

podatki dochodowe

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2019 r. – wybór MDDP

Z uwagi na liczne zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2019 r., wybraliśmy te, które zdaniem ekspertów MDDP warto pilnie odnotować. Zebraliśmy je w jednym miejscu, mimo że wynikają z wielu aktów prawnych. 1. Podatek od źródła trzeba będzie pobierać wg podstawowej stawki i ewentualnie podatnik lub płatnik będą się ubiegali o zwrot. Niższą…

Znaczący wpływ, znaczące zmiany

Opublikowano już finalną wersję przepisów dotyczących zmian w zakresie cen transferowych. Tak jak wskazywaliśmy TU, ustawodawca uprościł definicje podmiotów powiązanych. Prostsze pojęcie nie oznacza jednak, że dokumentacja będzie obejmować węższą grupę podmiotów. Zgodnie z zapowiedziami miało być prościej, ale czy tak będzie w rzeczywistości? Znaczący wpływ będzie kluczowy Ustawodawca w finalnych przepisach pozostawił kwestię „znaczącego wpływu” jako kluczowego elementu definicji podmiotów powiązanych. Szerzej o tym zagadnieniu…

Zmiany w CIT 2019: koszt przy konwersji długu na kapitał

Od 2019 r., podatnicy wnoszący do spółki kapitałowej aportem wierzytelność pożyczkową wobec tej spółki będą uprawnieni do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartość udzielonej pożyczki. Podatnik CIT wnoszący aportem do spółki kapitałowej wierzytelność pożyczkową wobec tej spółki ustali koszt podatkowy w wysokości wartości pożyczki (kredytu), która została przekazana przez tego podatnika na rachunek spółki. Dotychczas, chociaż wydawało się to oczywiste, w praktyce można było spotkać różne interpretacje organów podatkowych…

Nie można powoływać się na dyrektywę VAT aby rozszerzyć zakres odwrotnego obciążenia

Podatnik nie może powoływać się na dyrektywę VAT, aby rozliczać dokonywane przez siebie transakcje na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeśli dyrektywa przewiduje, że dla tego typu transakcji wprowadzenie odwrotnego obciążenia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem państw członkowskich. To sedno ciekawego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 listopada 2018 r., sygn. I FSK 1826/16. Wyrok został wydany w sprawie podatnika, który chciał uzyskać interpretację indywidualną potwierdzającą, że może stosować odwrotne obciążenie do sprzedaży…

zmiany w podatkach

Podatki – zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany – czyli najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku cz. 2

23 listopada 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw „duża” ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz niektórych innych ustaw. Jest to „lwia” część zmian w ustawach podatkowych, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku. Poniżej prezentujemy aż 12 najważniejszych zmian.…

Zmiany w podatkach 2019: Obniżona 9% stawka CIT

Jedną z najbardziej medialnych zmian, zawartych w pakiecie nowelizacji jest obniżenie dla niektórych podatników stawki podatku CIT z 15% do 9%.  Zdaniem Ministerstwa Finansów, z 9% stawki CIT skorzysta nawet 440 tysięcy podatników. Czas pokaże czy tak będzie.  Niższą stawką podatku będą opodatkowane tylko przychody (dochody) spółki inne niż przychody z zysków kapitałowych, co oznacza, że dochody np. ze sprzedaży akcji, z dywidend, z umorzenia udziałów będą opodatkowane standardową 19% CIT.…

Zmiana spojrzenia na progi transakcyjne

Jedną ze zmian, wprowadzaną w ramach nowelizacji przepisów z zakresu cen transferowych, jest nowy mechanizm określenia progów transakcyjnych. Nowe regulacje determinują obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (łącznie z analizą porównawczą) w sposób odmienny od dotychczasowego, tj. skupiając się na kryterium wartości transakcji. Zrezygnowano natomiast zupełnie z progów dokumentacyjnych, uzależnionych od wartości przychodów / kosztów podatnika, wprowadzając stałe progi transakcyjne. Od 2019 r. obowiązywać będą następujące, stałe…

zmiany w podatkach

Podatki – zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany – czyli najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku

Z szeregu spodziewanych zmian w podatkach dochodowych na rok 2019 prezentujemy 6 najważniejszych, już opublikowanych, zmian. Rozszerzony opis poszczególnych zmian, będziemy zamieszczać w kolejnych naszych publikacjach. 1. 9% stawka CIT a. Spółki podlegające CIT z przychodami do 1,2 mln euro w roku podatkowym rozpoczynającym się po 1 stycznia 2019 r. oraz spółki rozpoczynające działalność gospodarczą…