MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Zgodność i zarządzanie ryzykiem nadużyć – nowe oblicze Compliance w podatku VAT

Obserwowane w ostatnim okresie zmiany w zakresie raportowania podatku VAT zmuszają do ponownego przemyślenia, jakie procedury zgodności i zarządzania ryzykiem należy wdrożyć w organizacji. Zakres zmian i ich dynamika pokazują, że mechanizmy i procedury uważane dotychczas za wystarczające, okazują się nieadekwatne. Świat biznesu przyspieszył. W dobie cyfryzacji doskonaleniu podlegają nie tylko systemy raportowania i monitorowania zgodności. Mechanizmy wyłudzeń i fraudów coraz sprawniej korzystają z dobrodziejstwa rozwoju nowych technologii, przestępstwa gospodarcze…

Odwrotne obciążenie i ograniczenie prawa do odliczenia – różne stanowiska sądów

W ostatnim czasie przed WSA w Opolu zapadł kolejny już wyrok stwierdzający, iż nie są niezgodne z Dyrektywą VAT przepisy ustawy o VAT ograniczające prawo do odliczenia podatku (sygn. akt I SA/Op 246/18). Według WSA nie są niezgodne z prawem UE przepisy mówiące o braku możliwości rozliczenia w tej samej deklaracji podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług/WNT/transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia w sytuacji niewykazania podatku należnego z tytułu tych transakcji w terminie 3 miesięcy…

ceny transferowe

Doradztwo TP dla sektora nieruchomości

MDDP przeprowadziło projekty TP o łącznej wartości ponad 1 300 mln EUR (ok 5,8 MLD PLN) dla międzynarodowej Grupy działającej na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych w tym biurowych oraz handlowych na całym świecie. W ramach jednego z projektów inwestycyjnych tworzącego innowacyjną linię biznesową w sektorze mieszkaniowym, MDDP przeanalizowała planowane przepływy pomiędzy stronami transakcji, rodzaje działalności…

Korzystanie z usług w Polsce może tworzyć stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) dla celów VAT

Usługowe konfekcjonowanie wraz z obsługą wysyłek do klientów sklepu internetowego należącego do spółki z innego kraju UE może tworzyć stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej tej spółki dla celów VAT w Polsce. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ostatniej interpretacji indywidualnej dotyczącej określenia stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT. Okoliczności sprawy kształtują się następująco: Wnioskodawcą jest spółka z branży kosmetycznej z siedzibą…

Zakwaterowanie uczniów w gminnej bursie poza VAT

Choć minęło już ponad półtora roku od upływu terminu na scentralizowanie rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST), w dalszym ciągu trwają spory o to jakie czynności wykonywane przez gminę podlegają opodatkowaniu a jakie pozostają poza zakresem zastosowania ustawy o VAT. Problem ten istniał wprawdzie również przed wprowadzeniem obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT, jednak z uwagi na fakt, że przed 2017 r. jednostki i zakłady budżetowe były przez fiskusa traktowane jako odrębni…

Użytkowanie wieczyste przekształca się we własność bez VAT

Ostatnio zapadł kolejny wyrok NSA potwierdzający, że w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie dochodzi do kolejnej czynności opodatkowanej VAT, dotyczącej tej samej nieruchomości. Zarówno zarządcy, jak i korzystający z nieruchomości w użytkowaniu wieczystym powinni zapoznać się z tą linią orzeczniczą w kontekście mającego nastąpić 1 stycznia 2019 r. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W przypadku czynności prawnych dotyczących prawa…

Jak pokazać samofakturowanie w JPK_FA?

Co do zasady to podatnik dokonujący sprzedaży jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej tę sprzedaż. Następnie taką fakturę powinno się przekazać nabywcy. Możliwa jest jednak zamiana tych ról, czyli tzw. samofakturowanie. W takim przypadku to nabywca, w imieniu sprzedawcy, wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż dostawcy. Najczęściej można spotykać się z taką sytuacją w przypadku transakcji transgranicznych (WDT, WNT), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie rozwiązanie wdrożyć również…

NSA nadąża za biznesem – jedna WDT mimo przerwy w transporcie

Biznesowa rzeczywistość to ciągłe zmiany. Przedsiębiorcy, by sprostać wymaganiom i dynamice rynku, muszą modyfikować nie tylko swoją ofertę, lecz również procedury. Istotną rolę, w szczególności na rynku międzynarodowym, odgrywa logistyka. Organizacja transportu, miejsce dostawy, zapewnienie określonego poziomu dostępności towarów, przepakowanie towaru w zbiorczych „hubach” – to istotne zmienne, które dziś determinują sposób dokonywania dostaw. Również traktowanie podatkowe VAT, w świetle zasady neutralności, powinno podążać za zmieniającą się…

Elementy dokumentacji cen transferowych – ewolucja czy rewolucja?

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych zmierza do zachowania zgodności zakresu dokumentacji cen transferowych z wymaganiami Wytycznych OECD. Katalog informacji, które powinna zawierać zarówno dokumentacja lokalna, jak i grupowa został dostosowany do katalogu wskazanego w Wytycznych OECD. W zakresie elementów dokumentacji cen transferowych nowe przepisy nie wprowadzają dużych zmian. Jednakże, proponowane rozwiązania i doprecyzowanie przepisów z pewnością ułatwią…

Czy nieaktywny podatnik VAT ma prawo do odliczenia?

Prawo podatników do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług do celów działalności opodatkowanej stanowi podstawową zasadę wspólnego europejskiego systemu VAT i co do zasady nie podlega ograniczeniu. Powyższe wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE], który w jednym z swoich ostatnich wyroków ponownie podjął zagadnienie prawa podatnika do odliczenia VAT i możliwości (zakresu) ograniczenia tego prawa. Sprawa dotyczyła rumuńskiej spółki zajmującej się montażem, instalacją i konserwacją farm…