MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Nowy wzór CIT-TP – zmiany istotne dla PGK i wspólników spółek osobowych

Projekt długo wyczekiwanego rozporządzenia określającego nowy wzór uproszczonego sprawozdania CIT-TP właśnie trafił do konsultacji społecznych. Na uwagi Ministerstwo Finansów czeka tylko do 29 maja, aby jak najszybciej wydać rozporządzenie, którego celem jest ułatwienie podatnikom wypełnienia obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych. Wydanie nowego wzoru CIT-TP jest związane z wydłużeniem o 6 miesięcy terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji cen transferowych. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. zmianie uległ…

Kara umowna w kosztach uzyskania przychodu?

Bardzo często zdarza się, że podatnicy, automatycznie nie zaliczają kar umownych do kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z braku świadomości, że wydatek zakwalifikowany jako kara umowna może w pewnych okolicznościach stanowić koszt uzyskania przychodu. Potwierdzono to w wyroku WSA w Krakowie z 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 371/18. Tłem dla tego wyroku była sytuacja, w której podatnik zawarł umowę (w trybie zamówień publicznych), w ramach której zobowiązał się do realizacji projektu informatycznego.…

Brak neutralności VAT wciąż budzi emocje

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku przepisy ustawy o VAT „tymczasowo” pozbawiające podatników neutralności podatku VAT, w przypadku transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (np. WNT, import usług) raportowanych z opóźnieniem przekraczającym 3 miesiące, wciąż są przedmiotem sporów z fiskusem. I słusznie. Podatnicy występując z wnioskami o interpretacje indywidualne zarzucają sprzeczność surowych zasad polskiej ustawy z Dyrektywą VAT. Organy podatkowe odpierają argumentację podatników. Jednocześnie sądy administracyjne wydają wyroki kwestionujące zgodność…

Zmiany deklaracji podatkowych vs ceny transferowe – w pigułce

Nowe wzory deklaracji podatkowych… 9 maja 2018 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt obejmuje zmiany w deklaracjach podatkowych, w tym m.in. w deklaracji CIT-8, a także wprowadza nowe deklaracje jak np. CIT/MIT (dla podatników zobowiązanych do zapłaty tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z najmu/dzierżawy budynków). Zmiany w formularzach wynikają ze zmian…

Poręczenia wewnątrzgrupowe okiem organów skarbowych

W tym roku pojawiły się dwa wyroki dotyczące poręczeń wewnątrzgrupowych w kontekście cen transferowych. Od kilku lat jest to gorący temat, który nadal budzi wiele wątpliwości i przysparza problemów podatnikom. Wyroki przybliżyły podejście organów skarbowych do niektórych kwestii związanych z tym tematem. Najciekawsze kwestie opisujemy poniżej. Czy wartość transakcji to wyłącznie prowizja czy też kwota poręczana? Jednoznaczna odpowiedz na to pytanie nie została niestety przedstawiona w żadnym z wyroków. Natomiast, wskazując…

Dokumentowanie usług niematerialnych

Konieczność rzetelnego dokumentowania faktycznego wykonania usług marketingowych czy innych usług o charakterze niematerialnym – zagadnienie znane podatnikom od lat. Najnowszy wyrok NSA w tej sprawie (wyrok z 15 maja 2018, sygn. I FSK 1175/16) powinien być uznany za kolejny znak ostrzegawczy w tym obszarze. Lektura obowiązkowa dla tych podatników, którzy korzystają z usług marketingowych czy niematerialnych, w szczególności świadczonych przez podmioty powiązane oraz tam, gdzie w codziennej praktyce dochodzi – nie tyle może…

Jak ugryźć „JPK_faktury”?

Ministerstwo Finansów już na początku 2016 roku udostępniło logiczne schematy poszczególnych struktur JPK, w tym dla struktury JPK_FA (faktury VAT). Co to oznacza dla podatnika? Mniej więcej tyle, że na wezwanie organów podatkowych, podatnik w formie pliku JPK_FA będzie musiał przedstawić praktycznie wszystkie informacje które zostały zapisane na każdej fakturze sprzedaży w określonym okresie czasu. Czy jest to problematyczne dla podatnika? Może być, o ile podatnik nie korzysta ze specjalistycznego…

VAT z faktur za najem mieszkań przeznaczonych dla pracowników podlega odliczeniu

8 maja br. NSA wydał kolejny już wyrok (sygn. I FSK 1182/16) w sprawie skutków podatkowych na gruncie VAT najmu przez podatników lokali mieszkalnych na cele podnajmu pracownikom. Wyrok wpisuje się w prezentowaną w tym zakresie przez sądy linię orzeczniczą. Niemniej jednak stoi w opozycji do stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe. W wyroku NSA zwrócił uwagę na brak możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, w zakresie…

Odliczenie VAT po zmianie przeznaczenia ŚT – opinia rzecznika generalnego w sprawie Gminy Ryjewo C-140/17

19 kwietnia 2018 r. ukazała się opinia rzecznika generalnego Juliane Kokott w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT związanego z wydatkami poniesionymi przez Gminę Ryjewo na realizację inwestycji, która pierwotnie nie została przeznaczona przez gminę do działalności opodatkowanej VAT. Wiele jednostek samorządu terytorialnego, które podjęły działania nakierowane na odzyskanie VAT z pewnością oczekuje na wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie, zatem fakt wydania opinii po myśli podatników zostanie odebrany pozytywnie. Warto więc przybliżyć o co toczy…

Wydatki na CSR dają prawo do odliczenia VAT

Wydaje się, że kwestia tego, czy możliwe jest odliczenie VAT z tytułu poniesienia wydatków przez przedsiębiorstwo w celach budowania pozytywnego wizerunku nie powinna budzić wątpliwości. Dbanie o wizerunek przez działania na rzecz społeczności lokalnej, kreujące pozytywny sposób odbioru przez konsumentów, powinno być uznane za związane z ogółem działalności opodatkowanej. Często jednak inne zdanie prezentowane jest w wyrokach sądowych dotyczących odliczenia VAT od wydatków w zakresie realizacji strategii CSR (Corporate Social…