MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Nieudane przejęcie spółki a prawo do odliczenia VAT – opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Ryanair C-249/17

3 maja 2018 r. opublikowano opinię Rzecznika Generalnego w sprawie zawisłej przed TSUE a dotyczącej odliczenia VAT od wydatków poniesionych przez Ryanair w związku z planowanym w 2006 r. przejęciem irlandzkiego przewoźnika lotniczego Aer Lingus. Juliane Kokott prezentuje logiczny wywód wspierający przedsiębiorców prowadzących realną działalność gospodarczą i dostarcza podatnikom argumentów do dyskusji z organami podatkowymi. Ryanair planując przejęcie innego przewoźnika poniósł znaczne koszty doradztwa oraz innych usług związanych z planowanym przejęciem.…

Cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

Funkcjonujące w obrocie prawnym orzeczenia sądów administracyjnych i organów podatkowych nie uławiają rozliczeń VAT podmiotom nabywającym mieszkania i następnie dokującym cesji praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów sprzedaży lokalu na rzecz osób trzecich. Do kwestii skutków na gruncie podatku VAT dokonywania przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej odniósł się WSA w Krakowie w wyroku z 28 marca 2018 r. o sygn. akt I SA/Kr 132/18. Sprawa którą rozstrzygnął Sąd dotyczyła cesji…

Zmienione rozporządzenie CbC – zapewnienie zgodności przepisów ze standardami europejskimi i międzynarodowymi

12 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania. Ustawodawca nie ingerował znacząco w treść samego rozporządzenia. Zmiany mają charakter jedynie techniczny i porządkowy, polegający na dostosowaniu przepisów do regulacji europejskich, jak i międzynarodowych. Jak informuje Ministerstwo Finansów w komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej, zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu CbC mają za zadanie zapewnić zgodność…

Nie tak formalna triangulacja

Rejestracja pośrednika w kraju wysyłki towarów nie wyklucza zastosowania uproszczenia (wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej), nie można również odmówić zastosowania uproszczenia jeśli podatnik zapomni wskazać w informacji podsumowującej, że z tegoż uproszczenia chce skorzystać – ale państwo członkowskie może na niego z tego tytułu nałożyć inną, proporcjonalną karę (np. grzywny). orzeczenie wydane przez Trybunał 19 kwietnia 2018 – sprawa C-580/16 Hans Bühler KG. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, czyli uproszczenie w którym: trzech…

Dla przedłużenia zwrotu VAT konieczne było doręczenie postanowienia

Zapadło ważne rozstrzygnięcie dla podatników, których termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego został przedłużony do czasu zakończenia czynności weryfikacyjnych. NSA potwierdził, że dla skutecznego przedłużenia terminu zwrotu ze względu na weryfikację oraz dla kolejnych jego przedłużeń niezbędne jest doręczenie postanowienia w tym zakresie przed upływem terminu (wyrok NSA z 23.04.2018 r., sygn. I FSK 255/17). Ze względu na wagę zagadnienia wyrok NSA zapadł w składzie 7 sędziów, którzy w ustnych motywach uznali, iż w stanie…

NSA w obronie zasady zaufania do organów

Jeżeli podatnik otrzymał pozytywną interpretację podatkową dotyczącą zdarzenia przyszłego, to – co oczywiste – nie daje mu ona ochrony w odniesieniu do przeszłych okresów. Jednakże całkowicie przeciwne twierdzenie organu narusza zasadę legalizmu i zasadę zaufania do organów. — Sprawa, w której zapadł wyrok NSA, nie dotyczy kwestii VATowskich, jednakże zawiera istotne rozstrzygnięcie w zakresie szeroko pojętej funkcji indywidualnych interpretacji podatkowych i sposobu prowadzenia przez organy postępowań podatkowych. W ostatnim czasie…

Bez związku z czynnościami opodatkowanymi nie można odliczyć VAT

Ocena konsekwencji w podatku VAT świadczeń wykonywanych przez pracodawców na rzecz ich pracowników oraz wpływu tych świadczeń na prawo do odliczenia VAT bywa niejednokrotnie osią sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Jednym z przykładów może być sprawa, którą zajmował się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu i rozstrzygnął wyrokiem z 11 kwietnia 2018 r. (I SA/Po 135/18). Przywołany wyrok zapadł na skutek wniesionej przez podatnika skargi na interpretację indywidualną. Dotyczyła ona firmy,…

Grupowy wniosek o interpretację – hybryda stworzona przez Ministerstwo Finansów

Pomimo, iż Ministerstwo Finansów pracuje nad nową Ordynacją podatkową (trwają obecnie konsultacje społeczne), jednak wciąż proponuje zmiany w Ordynacji obecnie obowiązującej. 10 kwietnia Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany Ordynacji podatkowej w zakresie regulacji instytucji indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. MF proponuje wprowadzenie nowej formy interpretacji podatkowej – interpretacji na podstawie wniosku grupowego. W ostrzeżeniach przed optymalizacją publikowanych w roku 2017 Ministerstwo Finansów zwracało uwagę na kwestię nadużyć…

JPK to nie tylko JPK_VAT

Składanie JPK_VAT już za nami, a przed nami pozostałe struktury JPK. W zależności od charakteru i zakresu prowadzonej działalności, począwszy od 1 lipca wszyscy przedsiębiorcy będą mogli zostać „poproszeni”  przez organy podatkowe o przekazanie ksiąg podatkowych (lub części tych ksiąg) oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej określonej w art. 193a Ordynacji podatkowej ( „dużych” przedsiębiorców ten obowiązek potencjalnie dotyka już od 1 lipca 2016 roku, ale organy podatkowe póki…

Jakie czynności nie wchodzą w skład kompleksowej usługi budowlanej?

Mechanizm odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych wciąż budzi wątpliwości. Jak się okazuje podatnicy w dalszym ciągu borykają się z ustaleniem jakie czynności powiązane z wybudowaniem określonego obiektu w ramach umowy z kontrahentem mogą być uznane za świadczenie pomocnicze, dzielące los prawny świadczenia głównego, tj. usługi budowlanej, podlegającego mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Przywołana kwestia była m.in. przedmiotem rozstrzygnięcia WSA w Łodzi z 29 marca 2018 r. o sygn. I SA/Łd 84/18.…