MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Czy połączenie podmiotów powiązanych zwalnia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Zagadnieniem budzącym wątpliwości podatników jest obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w przypadku połączenia podmiotów powiązanych. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że jedną z głównych przesłanek wpływających na ten obowiązek jest istotny wpływ dokonywanych transakcji na dochód lub stratę podatnika w roku podatkowym. W przypadku połączenia podmiotów powiązanych, powstanie jeden podatnik, składający jedną deklaracje podatkową, gdzie przychody i koszty obu podmiotów są zsumowane. Czy zatem połączenie podmiotów powiązanych…

Jeżeli nie ma APA, korekty dochodowości nie mają wpływu na przychody i koszty podatkowe, czyli zaskakujące podejście organów podatkowych

W interpretacji indywidualnej Ministra Finansów (z dnia 27 marca 2018 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.37.2018.2.AS) zakwestionowano prawo podatnika do uwzględnienia wartości korekty dochodowości w kosztach uzyskania przychodów. Korekty dochodowości polegają na dostosowaniu rentowności podmiotu działającego w ramach grupy do poziomu rynkowego po zakończeniu roku podatkowego. We wniosku o interpretację podatnik zapytał o moment, w którym spółka powinna dokonać korekty kosztów z tytułu cen transferowych (zarówno in-plus jak i in-minus). Zdaniem spółki, korekty kosztów powinny…

Wykreślenie z rejestru VAT a prawo do odliczenia

Właściwością pytań prejudycjalnych spływających do TSUE jest czasami ich – wydawało by się – oczywistość. W wielu przypadkach na pierwszy rzut oka treść pytania może budzić zdziwienie  – dla doradców podatkowych z innych państw członkowskich odpowiedzi na zadane pytania wydają się proste a zagadnienie nie budzące wątpliwości w praktyce. Teoretycznie tak było również w przypadku wyroku TSUE z 7 marca 2018 r. (C-159/17) – Dobre M. Marius Pod rozstrzygnięcie TSUE…

Czy to już koniec zamieszana wokół kontraktów menedżerskich?

6 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania VAT członków zarządu spółek podlegających regulacjom ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ostatnio wydane wyroki sądów wskazują, że sady interpretują to zagadnienie w podobny sposób oraz że powołują się na interpretację ogólną. Oznacza to bliski koniec niepewności co do zasad opodatkowania VAT członków zarządu spółek państwowych i samorządowych. Od czasu wejścia w życie przepisów ustawy…

Rabat pośredni – moment ujęcia i JPK_VAT

O rabatach pośrednich w kontekście podatku należnego i naliczonego pisaliśmy już na blogu (naliczony oraz należny). Dziś omówimy kwestie techniczne: dokumentacji i raportowania. Jak wskazywaliśmy – zgodnie z orzecznictwem w tym zakresie –  przyznanie rabatu pośredniego podmiotowi, na rzecz którego podatnik nie dokonuje bezpośrednich dostaw, z perspektywy podatku VAT stanowi rabat i wpływa na wysokość podstawy opodatkowania. Podmiot udzielający rabatu ma wobec tego prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, a beneficjent…

Uproszczone sprawozdanie PIT-TP/CIT-TP – czy wszyscy muszą je składać?

Podatnicy, których przychody/koszty w danym roku przekroczyły równowartość 10 mln EUR, w świetle przepisów Ustawy o PIT/Ustawy o CIT zobowiązani są do składania urzędom skarbowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (tj. PIT-TP/CIT-TP). Czy w związku z tym, może się zdarzyć, że pomimo przekroczenia progu 10 mln EUR, do rocznego zeznania podatkowego nie trzeba będzie dołączać sprawozdania PIT-TP/CIT-TP? Zgodnie z literalnym brzmieniem Ustawy o PIT/Ustawy o CIT, do składania formularza PIT-TP/CIT-TP zobowiązani są podatnicy: którzy zobowiązani są do sporządzania…

należyta staranność

Przełomowa wygrana dotycząca należytej staranności

MDDP wygrało sprawę dotyczącą należytej staranności przed WSA.  Obejmowała ona zaskarżenie w sprawach dotyczących spółki z branży metalurgii i złomu, a w ogłoszonym wyroku WSA uznał, że: nie jest prawdą, że podatnik ma większe możliwości weryfikacji kontrahentów niż organy państwa, jego rolą jest zabezpieczenie ryzyka biznesowego, fakt, iż miało miejsce oszustwo VAT nie oznacza, że…

Obowiązki zakładu zagranicznego – w końcu jednoznaczne wytyczne

Zagadnieniem budzącym wątpliwości jest określenie progu transakcyjnego dla zakładu zagranicznego. Czy należy wziąć pod uwagę wyłącznie przychody lub koszty samego zakładu czy też sumę przychodów lub kosztów oddziału oraz centrali? Podejście organów podatkowych do tej pory nie było spójne w tej kwestii, w większości interpretacji indywidualnych wskazywano, że konieczne jest sumowanie całości przychodów lub kosztów podatnika. Podatnicy czekali na wyjaśnienia. W najnowszej interpretacji ogólnej (528276/1), wskazano, że progi należy odnosić do przychodów…

Kiedy udzielone pożyczki i poręczenia nie wpływają na proporcję odliczenia?

Przy obliczaniu proporcji odliczenia podatku naliczonego, mającej zastosowanie do tzw. wydatków mieszanych, podatnicy mogą nie uwzględniać pomocniczych transakcji finansowych. Niemniej jednak ocena kiedy usługi finansowe mają charakter pomocniczy (poboczny, sporadyczny) wciąż budzi kontrowersje podatników nie działających  w branży finansowej, a dokonujących sporadycznie czynności z tego zakresu tj. udzielanie pożyczek czy gwarancji. Ważnych wskazówek w tym zakresie dostarczył wyrok WSA w Gdańsku z 20 grudnia 2017 r. o sygn.…

ORD-U vs CIT-TP

W związku ze zmianą terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych, ze strony podatników pojawia się wiele pytań dotyczących tego, jakie pozycje zaznaczyć w różnych sprawozdaniach podatkowych (kratka na tak czy może kratka na nie?), w jakim terminie należy złożyć sprawozdania oraz czy zmieniły się obowiązki w zakresie sprawozdawczości. 16 marca br. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące zmiany terminów oraz sposobu wypełniania deklaracji podatkowych (Czytaj: Objaśnienia Ministerstwa Finansów – podsumowanie najważniejszych zmian).…