MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Obowiązkowy KSEF – projekt przepisów już dostępny

W tym roku ustawodawca postanowił zrobić podatnikom i doradcom prezent nieco wcześniej i 1 grudnia opublikował długo wyczekiwany projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowe stosowanie KSEF. Zgodnie z projektem, ustawodawca w dalszym ciągu planuje wdrożenie obowiązkowego KSEF od 1 stycznia 2024 r., choć ze strony podatników było sygnalizowane oczekiwanie jeśli nie opóźnienia tego terminu, to przynajmniej wprowadzenia etapowego wdrażania w zależności od wielkości firmy, jak to miało miejsce w przypadku JPK. Zaprezentowany projekt…

Korekty podatkowe w VAT, CIT, TP i cłach I O co podatnicy pytają na szkoleniach

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim w większości firm rozliczenia końcowe za cały rok 2022.  To ostatnia chwila, aby jeszcze raz dokładnie przeanalizować wszystkie rozliczenia, pod kątem dokonania ewentualnych koniecznych korekt rozliczeń, cen lub warunków umów. Tymczasem korekty nieustannie budzą mnóstwo wątpliwości interpretacyjnych zarówno w zakresie samej ich definicji, jak i poszczególnych warunków dla prawidłowego rozliczenia podatkowego. Ujęcie korekt w VAT…

Ministerstwo Finansów udostępniło nową wersję projektu SLIM VAT 3

22 listopada 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (zwanym SLIM VAT 3). Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w następujących obszarach: podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro; doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej; doprecyzowanie okresu, za który jest deklarowana WDT w przypadku, gdy podatnik otrzymuje dokumenty…

NSA: Rejestracja VAT z datą wsteczną rozpoczęcia działalności a korygowanie rozliczeń

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2022 r. sygn. akt I FSK 95/19 Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną niemieckiej spółki i uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w całości oraz interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Sprawa dotyczyła spółki zarejestrowanej jako podatnik VAT w Niemczech, która od maja 2015 r. do lipca 2016 r. świadczyła usługi nadzoru montażu na rzecz swojego polskiego oddziału. Z tytułu wykonania tych…

Zwolnienie z kas fiskalnych i odliczenie VAT dla samorządów przy dystrybucji węgla

Miesiąc temu weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). W związku z tym nałożone na gminy zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez te podmioty, tylko na ten cel, kas rejestrujących online lub wymianę użytkowanych kas starego typu na kasy online. Jednakże 3 listopada 2022 r. na stronie MF pojawiła się informacja o rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień…

Kiedy transakcja wymiany walut może być uznana za czynność pomocniczą

Problematyka zakwalifikowania danej transakcji jako pomocniczej w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT jest przysłowiowym „twardym orzechem do zgryzienia”. Trudność polega na tym, że kryteria owej „pomocniczości” są nieostre, a to z tej przyczyny, iż wynikają głównie z orzecznictwa TSUE. Stanowiska w nim wyrażone niezwykle rzadko są na tyle szczegółowe i precyzyjne, że można je zastosować wprost. Jednakże, co warto w tym miejscu zaznaczyć, wynika z nich, że działalność pomocnicza to taka, która nie jest bezpośrednim, stałym oraz koniecznym uzupełnieniem zasadniczej…

NSA korzystnie o kosztach uzyskania przychodów przy sprzedaży przedmiotu aportu

Sprzedając składnik majątku warto sprawdzić w jaki sposób był nabyty, bo w zależności od trybu nabycia, różnie będzie ustalany koszt podatkowy. Do niedawna wątpliwości podatników budziło ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży przedmiotu wkładu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, otrzymanego w zmian za udziały (akcje) własne. Po zmianie ustawy o CIT w 2017 r., coraz częściej pojawiały się stanowiska, że za koszt w takim przypadku uznać…

Cost segregation w branży OZE

W efekcie cost segregation możliwe jest m.in. zwiększenie wysokości rocznych odpisów amortyzacyjnych (nawet 1,5 krotnie) czy obniżenie podatku od nieruchomości (nawet 3-krotnie). Cel związany z określeniem podstawy opodatkowania PON budowli jest szczególnie istotny z perspektywy sektora energetyki odnawialnej. Wynika to z istotnej wysokości obciążenia tym podatkiem projektów OZE w perspektywie długoterminowej. Cost segregation uwzględnia na potrzeby rozliczenia wszystkie wydatki o charakterze CapEx, tj. zarówno związane bezpośrednio z procesem budowy,…

Kiedy wykazać rabat pośredni w rozliczeniach VAT?

Rabat pośredni jest sytuacją o tyle nietypową, że jest wypłacany przez podmiot z którym nabywca nie nawiązał bezpośrednich stosunków gospodarczych (np. producent wypłaca go nie hurtownikowi, ale sprzedawcy detalicznemu). Ponadto, choć dla jego udokumentowania stosuje się noty, to ma wpływ na rozliczenia VAT. Co istotne, po stronie sprzedawcy udzielającego rabatu nie stosuje się przepisów wprowadzonych pakietem SLIM VAT dotyczących faktur korygujących. Natomiast po stronie nabywcy otrzymującego rabat pośredni organy podatkowe negują wieloletnią…

Zdalne zadania pełne wątpliwości

Zdalne zadania pełne wątpliwości ZATRUDNIENIE | Nie ma przepisów o pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa) wprowadza spore ułatwienia w dostępie do rynku pracy w Polsce dla osób, które przeniosły się tu z Ukrainy w związku z wojną. Rozwiązania te, przedstawione w poprzednich częściach niniejszego opracowania, dotyczą jednak podejmowania pracy czy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej,…