MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Wydłużenie terminów wpłaty zaliczek na PIT i zryczałtowany podatek dochodowy

1 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego [Rozporządzenie]. Rozporządzenie przewiduje: Przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek na podatek pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. Na mocy art. 52o ustawy o podatku dochodowym od osób…

O nowym JPK VAT ciąg dalszy

Wdrożenie nowego JPK zgodnie z komunikatami prasowymi Ministerstwa Finansów ma zostać przesunięte z 1lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników. Odroczenie terminu z pewnością należy ocenić pozytywnie, gdyż ze względu na panującą cały czas pandemię możliwości prowadzenia prac wdrożeniowych są dla wielu podatników ograniczone. Niemniej, nie jest to rozwiązanie optymalne i w mojej ocenie wdrożenie nowego JPK powinno zostać odroczone do 1 stycznia 2021 r., co zapewniłoby podatnikom wystarczający czas na pełne wdrożenie…

Zagraniczne polisy ubezpieczeniowe – czy pobierać podatek u źródła?

Zagadnienie poboru podatku u źródła z tytułu płatności za usługi ubezpieczeniowe jest przedmiotem licznych sporów interpretacyjnych. Usługi te nie zostały wprost wskazane w katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, lecz wątpliwości wzbudza czy stanowią „świadczenia o podobnym charakterze” do gwarancji i poręczeń, w katalogu tym wymienionych. Otwarty charakter wyliczenia stwarza trudności w kategoryzacji tego świadczenia. Z pomocą nie przychodzą organy podatkowe, które na przestrzeni czasu zmieniały zdanie co do kwalifikacji płatności za usługi ubezpieczeniowe.…

Nowy JPK VAT, nowe wymagania

Od 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę o VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, wprowadzające znaczne zmiany w plikach JPK VAT. Pierwotnie zmiany te miały obowiązywać już od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców, jednak ze względu na stan epidemii termin ich wejścia w życie został przeniesiony właśnie na 1 lipca 2020 r., tym razem już dla wszystkich podatników. Zmianą, którą należy ocenić na plus jest zastąpienie odrębnych deklaracji,…

WEBINAR – Nowy formularz TP-R

Już za 4 miesiące podatnicy będą zobowiązani do złożenia do KAS nowego raportu, tj. formularza TP-R (informacja o cenach transferowych). Formularz TP-R, w przeciwieństwie do wcześniejszego sprawozdania CIT-TP, będzie wymagał przekazania do organów podatkowych wielu bardzo szczegółowych informacji dotyczących samego podatnika, a także transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w tym przede wszystkim wyników analiz porównawczych…

WEBINAR – Zachęty i wyzwania podatkowe w branży telemedycznej

Światowa pandemia koronawirusa to z jednej strony kryzys gospodarczy, z drugiej zaś konieczność szybkiego dostosowania się przez biznes do nowych warunków prowadzenia działalności. Zalecenie dystansowania społecznego wymusiło zmiany w większości dziedzin życia, również w warunkach korzystania z usług medycznych. W ostatnich tygodniach obserwujemy przyśpieszone upowszechnienie usług telemedycznych. Podmioty z branży bardzo szybko zaoferowały wiele rozwiązań…

WEBINAR – Rewolucja w raportowaniu JPK VAT od 1 lipca – czy wasza firma jest przygotowana na wdrożenie nowej struktury?

Nowe struktury JPK VAT wchodzą w życie dla wszystkich podatników od 1 lipca 2020 r. Oprócz części ewidencyjnej, będą one zawierać część deklaracyjną, która zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT – odpowiednio  JPK_V7M (przy rozliczaniu podatku VAT miesięcznie) i JPK_V7K (przy rozliczaniu podatku VAT kwartalnie). Co się zmienia? Bardzo wiele. Przede wszystkim podatnicy muszą co miesiąc przesyłać…

Rozpoczęcie biegu / dalszy bieg terminów procesowych w sprawach podatkowych

24 maja 2020 r. rozpoczną bieg lub będą biegły dalej(w zależności od tego czy decyzję, wyrok wezwanie itp. doręczono przed czy po 14 marca 2020 r.) terminy procesowe w: kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej (np. o wydanie interpretacji indywidualnej), postępowaniach sądowoadministracyjnych. 16 maja weszła bowiem w życie tzw. Tarcza 3.0,…

Czy od budynku przeznaczonego na sprzedaż należy płacić podatek minimalny?

Podatnicy realizujący inwestycje nieruchomościowe w celu ich sprzedaży w krótkim czasie (mniejszym niż rok) mogą traktować wybudowane budynki jako towary handlowe i nie wprowadzać ich do ewidencji środków trwałych. Takie założenie wpływa istotnie na sposób zaliczenia wydatków na budowę tych nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, składnik majątkowy będący towarem handlowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem minimalnym. Zgodnie bowiem z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT podatnik…

VAT – NADAL WIELE NIEPEWNOŚCI WOKÓŁ KONCEPCJI STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

7 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kolejny wyrok (sygn. C-547/18) w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT (Fixed Establishment; dalej również: SM). Temat jest wart uwagi, gdyż dotyczy polskiej sprawy – spółki Dong Yang Electronics Sp. z o.o. świadczącej usługi montażu podzespołów na materiale powierzonym jej przez kontrahenta koreańskiego…