MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Korekta wartości początkowej środka trwałego na korzystnych zasadach

Rozliczanie inwestycji nieruchomościowych jest procesem złożonym, który może skutkować różnymi dylematami na gruncie prawa podatkowego. Dotyczy to w szczególności nowych inwestycji (budynków biurowych, centrów handlowych), ale również rozbudowy czy modernizacji już istniejących nieruchomości. W trakcie procesu budowlanego podatnicy ponoszą różne koszty związane z wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych i otrzymują faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją poszczególnych etapów prac. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których podatnicy otrzymują…

Umowa o współdziałanie – czy to alternatywa dla uproszczonej APA?

Projekt Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadza do Ordynacji podatkowej nową instytucję tzw. Umowę o współdziałaniu. Ma ona zapewnić współpracę podatników z Krajową Administracją Skarbową „w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia […], przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności”. Umowa o współdziałaniu skierowana będzie do największych podatników, tj. takich, których wartość przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym w poprzednim roku podatkowym…

Ważne zmiany dla pracodawców tworzących ZFŚS

23 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.’ Ustawa wprowadza zmiany w zakresie odpisów na ZFŚS w ten sposób, że za 2019 r. obowiązywać będą dwie podstawy naliczenia odpisów podstawowych.   Aktualnie podstawą naliczania odpisu podstawowego na ZFŚS jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej obowiązujące…

NSA: wartość firmy nie podlega opodatkowaniu PCC

10 października 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny [NSA] wydał kolejny pozytywny wyrok w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych [PCC] wartości firmy powstałej przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa [ZCP]. Zdaniem sądu, wartość firmy nie stanowi odrębnego prawa majątkowego, którego sprzedaż opodatkowana jest PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC. Istotą zagadnienia, będącego przedmiotem komentowanego wyroku, jest ocena, czy dodatnia wartość firmy…

Standaryzacja cen transferowych w organizacjach międzynarodowych

Globalizacja oraz swobodny przepływ towarów i usług w ramach międzynarodowych organizacji umożliwiają podatnikom nieograniczony rozwój oraz kreują nowe możliwości biznesowe. Grupy, chcąc uzyskać efekt synergii, realizują dużą liczbę transakcji wewnątrzgrupowych. Jednak taki naturalny dla biznesu model rozwoju, może okazać się problematyczny z perspektywy obowiązków TP. A organy podatkowe coraz chętniej podejmują kontrole w zakresie cen transferowych. Również równoczesne kontrole podatników, zlokalizowanych w wielu…

World Tax

MDDP wśród liderów zestawienia World Tax i World TP 2020!

Tegoroczne rankingi World Tax i World Transfer Pricing, przygotowywane przez prestiżowy International Tax Review, przyniosły MDDP aż 4 wyróżnienia: Po raz pierwszy w historii w kategorii „Indirect Tax” w Tier 1 znalazły się wyłącznie polskie firmy. To kolejne potwierdzenie, że także ankietowani z innych państw postrzegają MDDP jako lidera na polskim rynku doradztwa w zakresie…

CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 r. zostanie w Polsce uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych [CRBR], wdrażając tym samym do polskiego ustawodawstwa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [Dyrektywa UE]. CRBR będzie służył przetwarzaniu informacji o beneficjantach rzeczywistych następujących…

porozumienie cenowe

Dwustronne uprzednie porozumienie cenowe APA!

Zespół Cen transferowych MDDP w składzie Magdalena Marciniak, Karolina Stupak oraz Agata Kacprzak doprowadził do zawarcia pierwszego dwustronnego uprzedniego porozumienia cenowego dla naszego Klienta – podmiotu z branży motoryzacyjnej. APA dotyczy transakcji towarowej realizowanej ze spółką litewską. Wartość transakcji przekroczyła w roku 2018 46 mln EUR. Było to drugie porozumienie APA w 2019 roku oraz…

Wynagrodzenie pracowników związane z działalnością B+R w zakresie kwalifikowanego IP stanowi dla pracodawcy koszt uwzględniany przy ustaleniu dochodu na potrzeby ulgi IP Box

W czerwcu 2019 r. ukazała się jedna z pierwszych interpretacji indywidualnych dotycząca ulgi podatkowej obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. tzw. ulgi IP Box. Ulga ta uprawnia do zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej [dalej: kwalifikowane IP]. Wnioskodawca  zatrudnia na umowę o pracę specjalistów, którzy poza czynnościami mającymi charakter twórczy, w tym tworzeniem kodów źródłowych i programów komputerowych, uznawanymi za działalnością badawczo rozwojową  B+R,…

Bezprawność, naruszenie, zakaz – sankcje i kary, a kultura zgodności – na przykładzie przepisów o podzielonej płatności

Uszczelnianie systemu podatkowego oraz działania mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT polegają m.in. na wprowadzaniu mechanizmów zapewniających transparentność i kontrolę rozliczeń. Szereg zakazów i nakazów w obszarze raportowania, a także sposobu dokonania zapłaty, egzekwowany jest za pomocą sankcji i kar. Czy jednak przepisy o sankcjach są sformułowane w sposób klarownie wyznaczający granice bezprawności czynu? Czy podatnik na pewno wie, za co może być pociągnięty do odpowiedzialności? Informatyzacja sprawozdawczości – m.in. wprowadzenie plików JPK, wykazu…