MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

zmiany w podatkach

Podatki – zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany – czyli najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku cz. 2

23 listopada 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw „duża” ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz niektórych innych ustaw. Jest to „lwia” część zmian w ustawach podatkowych, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku. Poniżej prezentujemy aż 12 najważniejszych zmian.…

Zmiany w podatkach 2019: Obniżona 9% stawka CIT

Jedną z najbardziej medialnych zmian, zawartych w pakiecie nowelizacji jest obniżenie dla niektórych podatników stawki podatku CIT z 15% do 9%.  Zdaniem Ministerstwa Finansów, z 9% stawki CIT skorzysta nawet 440 tysięcy podatników. Czas pokaże czy tak będzie.  Niższą stawką podatku będą opodatkowane tylko przychody (dochody) spółki inne niż przychody z zysków kapitałowych, co oznacza, że dochody np. ze sprzedaży akcji, z dywidend, z umorzenia udziałów będą opodatkowane standardową 19% CIT.…

Zmiana spojrzenia na progi transakcyjne

Jedną ze zmian, wprowadzaną w ramach nowelizacji przepisów z zakresu cen transferowych, jest nowy mechanizm określenia progów transakcyjnych. Nowe regulacje determinują obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (łącznie z analizą porównawczą) w sposób odmienny od dotychczasowego, tj. skupiając się na kryterium wartości transakcji. Zrezygnowano natomiast zupełnie z progów dokumentacyjnych, uzależnionych od wartości przychodów / kosztów podatnika, wprowadzając stałe progi transakcyjne. Od 2019 r. obowiązywać będą następujące, stałe…

zmiany w podatkach

Podatki – zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany – czyli najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku

Z szeregu spodziewanych zmian w podatkach dochodowych na rok 2019 prezentujemy 6 najważniejszych, już opublikowanych, zmian. Rozszerzony opis poszczególnych zmian, będziemy zamieszczać w kolejnych naszych publikacjach. 1. 9% stawka CIT a. Spółki podlegające CIT z przychodami do 1,2 mln euro w roku podatkowym rozpoczynającym się po 1 stycznia 2019 r. oraz spółki rozpoczynające działalność gospodarczą…

Nowa matryca stawek VAT: prostota – przejrzystość – przyjazność stosowania?

„Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek podatku VAT w istocie jest rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – problemy z koniecznością dokonania przez podatnika prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, co jest związane ze stosowaniem właściwych stawek podatku.” – czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu z 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy…

Plany MF w zakresie cen transferowych w pigułce

Obowiązki podatkowe za 2018 r., nowe rozporządzenia wprowadzające zmiany w CIT i PIT oraz wiążące objaśnienia dla podatników były najważniejszymi tematami podejmowanymi podczas konferencji „Spory i kontrole”, organizowanej 14-15 listopada przez Centrum Cen Transferowych, na której nie mogło też i nas zabraknąć. Wśród prelegentów i gości konferencji byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów (MF) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). O czym dyskutowano? Obowiązki w 2018 roku Podatnicy otrzymali możliwość wyboru reżimu podatkowego, według którego określą…

0% VAT na transport związany z eksportem – TSUE na korzyść przewoźników

Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego przysparza przewoźnikom wielu praktycznych problemów. Jednym z nich jest gromadzenie dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania stawki 0% VAT. Zakres wymaganych dokumentów w odniesieniu do usług transportowych związanych z eksportem nakreślił TSUE w wyroku w sprawie C‑495/17 Cartrans Spedition SRL z 8 listopada 2018 r. W sprawie, która została przedstawiona TSUE, przewoźnik, jako dowody potwierdzające rzeczywisty charakter wywozów, przedstawił listy przewozowe CMR i karnety TIR poświadczone…

Ustalając wynik podatkowy zbycia udziałów nabywanych w różnych datach należy zidentyfikować zbywane udziały i bezpośrednio przyporządkować koszt ich nabycia.

Taki wniosek można wyprowadzić z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2018 r., sygn. II FSK 1827/16. Spór dotyczył możliwości zastosowania jednej z metod wskazanych w ustawie o rachunkowości przy ustalaniu kosztów z odpłatnego zbycia (aportu) udziałów, które były nabywane (obejmowane) w różny sposób i różnym czasie, a ich indywidualna identyfikacja nie była możliwa. Dotychczas przyjęło się, że metodę bezpośredniego przyporządkowania należy stosować tylko w sytuacjach kiedy jednoznacznie możliwe jest…

JST może wybrać własną metodę obliczania prewspółczynnika

Wprowadzenie z początkiem 2016 r. do polskiej ustawy o VAT przepisów o tzw. prewspółczynniku VAT zaowocowało wysypem wniosków o interpretacje indywidualne, które miały na celu potwierdzenie prawidłowości przyjętej metody kalkulacji wspomnianego prewspółczynnika VAT. Problem ten dotyczy w szczególności jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST), które z jednej strony wykonują działalność publiczną, nieopodatkowaną VAT, a z drugiej strony występują jako podmioty komercyjne, np. w zakresie najmu powierzchni czy dostawy wody. W związku…

Komisja przeciwko obowiązkowemu split payment w Rumunii

Komisja Europejska ogłosiła na swojej stronie internetowej, że odrzuciła wniosek Rumunii o stosowanie obowiązkowego split payment dla transakcji dokonywanych między podatnikami w branżach wrażliwych oraz nakazała Rumunii uchylenie wprowadzających go przepisów, które obowiązują już od 1 stycznia 2018 r. W przypadku Rumunii, Komisja Europejska uznała, że wpłacanie kwot odpowiadających kwocie VAT z faktury na konto VAT oraz ograniczenie możliwości dysponowania zgromadzonymi na nim środkami finansowymi, „powoduje poważne obciążenie administracyjne dla…