MDDP jest jedną z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu, doradztwa finansowo-księgowego oraz profesjonalnych szkoleń i konferencji.

Jak pokazać samofakturowanie w JPK_FA?

Co do zasady to podatnik dokonujący sprzedaży jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej tę sprzedaż. Następnie taką fakturę powinno się przekazać nabywcy. Możliwa jest jednak zamiana tych ról, czyli tzw. samofakturowanie. W takim przypadku to nabywca, w imieniu sprzedawcy, wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż dostawcy. Najczęściej można spotykać się z taką sytuacją w przypadku transakcji transgranicznych (WDT, WNT), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie rozwiązanie wdrożyć również…

NSA nadąża za biznesem – jedna WDT mimo przerwy w transporcie

Biznesowa rzeczywistość to ciągłe zmiany. Przedsiębiorcy, by sprostać wymaganiom i dynamice rynku, muszą modyfikować nie tylko swoją ofertę, lecz również procedury. Istotną rolę, w szczególności na rynku międzynarodowym, odgrywa logistyka. Organizacja transportu, miejsce dostawy, zapewnienie określonego poziomu dostępności towarów, przepakowanie towaru w zbiorczych „hubach” – to istotne zmienne, które dziś determinują sposób dokonywania dostaw. Również traktowanie podatkowe VAT, w świetle zasady neutralności, powinno podążać za zmieniającą się…

Elementy dokumentacji cen transferowych – ewolucja czy rewolucja?

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych zmierza do zachowania zgodności zakresu dokumentacji cen transferowych z wymaganiami Wytycznych OECD. Katalog informacji, które powinna zawierać zarówno dokumentacja lokalna, jak i grupowa został dostosowany do katalogu wskazanego w Wytycznych OECD. W zakresie elementów dokumentacji cen transferowych nowe przepisy nie wprowadzają dużych zmian. Jednakże, proponowane rozwiązania i doprecyzowanie przepisów z pewnością ułatwią…

Czy nieaktywny podatnik VAT ma prawo do odliczenia?

Prawo podatników do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług do celów działalności opodatkowanej stanowi podstawową zasadę wspólnego europejskiego systemu VAT i co do zasady nie podlega ograniczeniu. Powyższe wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE], który w jednym z swoich ostatnich wyroków ponownie podjął zagadnienie prawa podatnika do odliczenia VAT i możliwości (zakresu) ograniczenia tego prawa. Sprawa dotyczyła rumuńskiej spółki zajmującej się montażem, instalacją i konserwacją farm…

Uproszczone sprawozdanie będzie naprawdę prostsze?

Wśród pakietu projektów rozporządzeń opublikowanych 6 września, znalazło się również to dotyczące zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych (TP-R). Uproszczona i przejrzysta forma Zaproponowany nowy formularz TP-R ma zastąpić obecnie funkcjonujące uproszczone sprawozdanie CIT-TP. Dane będą przekazywane w formie XML, co – zdaniem MF – ma pozwolić na ograniczenie czasu związanego z wypełnianiem sprawozdania i uprościć proces przekazywania danych. Poza tym, aktualna forma przekazywania…

Wskazówki klasyfikacyjne TSUE na przykładzie zupek „chińskich”

Klasyfikacja taryfowa przyjęta przez importera została zakwestionowana przez TSUE. W konsekwencji importer poniesie koszty wyższych należności celnych. Przyczyną jest uznanie przez Trybunał, że produkt „suszony” można osiągnąć poprzez smażenie. Przedmiotem importu spoza UE były zupki instant (potocznie zupki „chińskie”), których głównym składnikiem jest makaron smażony. Importer zaklasyfikował ten produkt do podpozycji CN 1902 30 90 jako makaron inny niż suszony. Klasyfikację tę zakwestionowały niemieckie organy celne twierdząc,…

Regres ubezpieczeniowy z pułapką odpowiedzialności solidarnej z tytułu split payment

Jeśli dłużnik zapłaci na rzecz ubezpieczyciela roszczenie dochodzone w ramach regresu ubezpieczeniowego przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał solidarnie z ubezpieczającym za nierozliczony VAT. Takie zaskakujące stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 22 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.343.2018.2.AM, dotyczącej regresu przy ubezpieczeniu należności handlowych. Płatności w ramach regresu ubezpieczeniowego powinny podlegać VAT, ponieważ jego istotą jest dochodzenie przez ubezpieczyciela od sprawcy szkody…

100% odliczenie VAT od samochodów odpłatnie udostępnianych pracownikom

NSA 4 września br. potwierdził możliwość skorzystania z pełnego prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami, które są odpłatnie udostępnianie pracownikom i parkowane w ich miejscu zamieszkania (wyrok o sygn. akt I FSK 1636/16). W przywołanym wyroku podatnik, prowadzący działalności ochroniarską jak i w zakresie wynajmu samochodów wskazał, iż powierza pracownikom mobilnym samochody osobowe (inne niż samochody osobowe konstrukcyjnie przeznaczone do celów działalności gospodarczej) do celów służbowych jak i do celów…

Fiskus zaakceptuje kopie certyfikatów rezydencji

W najnowszym projekcie zmian przepisów o podatkach dochodowych przewiduje się również rozwiązania mające ułatwić życie  podatnikom. Do takich zmian należy  możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji. Niestety takie rozwiązanie będzie ograniczone do określonych sytuacji i obarczone pewnymi warunkami. Kopią certyfikatu rezydencji będzie mógł posłużyć się płatnik w stosunku do płatności wypłacanych na rzecz  zagranicznego kontrahenta świadczącego tylko określony katalog usług. Usługi, o których mowa to: świadczenia…

Dalszy ciąg sporu o zastosowanie odwrotnego obciążenia do usług budowlanych

Przepisy rozszerzające zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia na wybrane usługi budowlane świadczone przez podwykonawców obowiązują już od ponad półtora roku, jednak w dalszym ciągu na ich tle pojawiają się liczne wątpliwości będące osią sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Źródłem problemu jest m.in. brak precyzyjnej definicji pojęcia podwykonawcy, które jest kluczowe dla ustalenia czy w danym przypadku usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT należy opodatkować z zastosowaniem…