ZUS z działalności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 1 października 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.454. 2019.2.KK) rozstrzygnął kwestię podstawy opodatkowania podatkiem VAT usługi świadczonej przez miasto, którego beneficjentami było zarówno miasto, jak i prywatni właściciele nieruchomości objętych pracami współfinansowanymi ze środków pozyskanych w ramach dotacji. Wniosek w omawianej sprawie złożyło miasto, będące czynnym podatnikiem podatku VAT. Zrealizowało ono zadanie polegające na mechanicznym i chemicznym usuwaniu roślin z nieruchomości. Część nieruchomości stanowiła własność Miasta, a część – mieszkańców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w projekcie. Zadanie zostało sfinansowane częściowo z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz ze środków własnych miasta, a częściowo przez prywatnych właścicieli nieruchomości objętych pracami, przy czym właściciele zobowiązani byli do pokrycia 25 proc. szacunkowych kosztów brutto wykonania usługi na należących do nich nieruchomościach.

Źródło: Rzeczpospolita