KAS publikuje statystyki APA za 2020 r.

KAS opublikowało statystyki dotyczące APA za cały 2020 r. Statystyki są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów – link tutaj. W 2020 r. zostało wydanych jedynie 18 decyzji (11 jednostronnych i 7 dwustronnych), w porównaniu z 2019 r. liczba wydanych decyzji zwiększyła się więc jednie o trzy. Dodatkowo, od 30.03.2020 wydano 15 innych rozstrzygnięć, jak np. postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia czy decyzja umarzająca postępowanie. W 2020 r. zostało złożonych znacznie mniej wniosków…

Statystyki KAS dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) aktualne na 30 czerwca 2020 r.

Tradycyjnie, po zakończeniu kolejnego – trzeciego kwartału bieżącego roku, dnia 15 października 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) według stanu na 30 września 2020 r. Statystyki za drugi kwartał 2020 r. podsumowaliśmy tutaj. W porównaniu do statystyk aktualnych na koniec 2 kwartału 2020 r., zawarto jedno dodatkowe jednostronne uprzednie porozumienie cenowe. Liczba zawartych uprzednich porozumień dwustronnych i wielostronnych nie uległa…

Odpisy amortyzacyjne, w skład których wchodzi koszt usług niematerialnych, podlegają limitowi z art. 15e Ustawy o CIT

26 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie (III SA/Wa 1466/19) orzekł, że ograniczenie w odliczeniu kosztów usług niematerialnych dotyczy również odpisów amortyzacyjnych. W analizowanej sprawie spółka (dalej: Spółka) nabywała za pośrednictwem udziałowca usługi niematerialne bezpośrednio związane z wytworzeniem środków trwałych i ujmowała ich koszt w wartości początkowej. Niektóre z nabywanych usług mogły być zakwalifikowane jako usługi niematerialne podlegające ograniczeniom z art. 15e ustawy o CIT. Zgodnie z tym…

Statystyki KAS dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) aktualne na 30 czerwca 2020 r.

9 lipca 2020 roku KAS opublikował statystyki dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) według stanu na koniec drugiego kwartału 2020 r. Statystyki za pierwszy kwartał 2020 r. podsumowaliśmy tutaj. Podsumowując opublikowane statystyki, w pierwszym półroczu 2020 r. zawarto 6 porozumień jednostronnych, 1 dwustronne i 0 wielostronnych. Zatem w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. niestety nic się nie zmieniło. Na dzień 31 czerwca 2020 r. 333 sprawy…

KAS publikuje statystyki za I kwartał 2020 r.

7 kwietnia 2020 r. KAS opublikował statystyki dotyczące uprzednich porozumień cenowych (APA) według stanu na koniec I kwartału 2020 r. Tak jak wskazywaliśmy w ramach poprzedniego wpisu, KAS w 2019 r. i na początku 2020 r. skupiał się na poszerzaniu swoich zasobów kadrowych, a uzyskanie pełnej zdolności operacyjnej wszystkich komórek przewidywał właśnie na koniec I kwartału 2020 r. Statystyki zdają się to potwierdzać. Bowiem w I kwartale 2020 r. zostało zawartych jedynie 6 APA jednostronnych…

Rok 2019 rekordowym rokiem pod kątem liczby złożonych wniosków APA

Art 15e przyczynia się do rekordów statystycznych KAS. 20 stycznia 2020 r. zostały opublikowane statystyki dotyczące APA obejmujące lata 2006-2019. Jak można się było spodziewać, rok 2019 był rekordowym rokiem jeśli chodzi o liczbę wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (APA). W 2019 r. podatnicy złożyli aż 192 wnioski (w tym 177 wniosków o porozumienia jednostronne). Dla porównania za lata 2006-2017 łącznie zostało złożonych 86 wniosków.…

Ostatni moment na złożenie wniosku APA

To już potwierdzone! Tak jak pisaliśmy na łamach bloga w dniu 18 września 2019 r. podatnicy mają szansę na uratowanie kosztów, objętych limitem z art. 15e Ustawy CIT, zarówno za 2018 r. jak i za 2019 r. W dniu 14 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2200) opublikowana została ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z tym…

Art. 15e w kontekście decyzji APA

W ramach jednego z wpisów wskazywaliśmy, na podstawie interpelacji poselskiej, że jeśli podatnik jest w trakcie zawierania uprzedniego porozumienia cenowego (APA), ale decyzja nie została jeszcze wydana, to ma on obowiązek zastosować ograniczenia w zaliczaniu do KUP, wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Dopiero po wydaniu decyzji w zakresie APA podatnik może skorzystać z możliwości złożenia korekty zeznania rocznego. W dniu 21 maja 2019 r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora KIS (sygn.…

Nazwa usługi nie determinuje jej charakteru

13 marca 2019 r. pojawił się korzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. I SA/Po 991/18), w którym sąd podważa założenia często przyjmowane przez Dyrektora KIS w interpretacjach indywidualnych w zakresie rozszerzającej wykładni kategorii kosztów uzyskania przychodów podlegających limitowi wynikającemu z art. 15 e Ustawy o CIT. W sprawie poruszony został szeroki zakres zagadnień związanych z limitowaniem KUP, warto jednak zwrócić szczególną uwagę na pytanie dotyczące…

Czy opłaty licencyjne podlegają limitowi zaliczania do kosztów uzyskania przychodów?

Jak wspominaliśmy w jednym z ostatnich wpisów, MF opublikowało wyjaśnienia w zakresie ograniczenia w odliczaniu kosztów nabywanych usług od podmiotów powiązanych. Jedną z wątpliwości podatników jest ustalenie w jaki sposób interpretować koszt związany bezpośrednio z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. W wyjaśnieniach MF wskazało, że są to koszty, które wpływają na finalną cenę danego towaru lub usługi oraz są możliwe do zidentyfikowania jako czynnik obiektywnie kształtujący cenę danego…