Analizy cen transferowych – sprawdź, czy Twój benchmark Cię chroni cz.2

Poprawność sporządzanej analizy cen transferowych jest kluczowa z perspektywy bezpieczeństwa podatkowego. Źle przygotowana analiza to ryzyko podczas kontroli, które może podatników sporo kosztować. Mimo tego, że analizy cen transferowych są obowiązkowe dla podatników objętych obowiązkiem dokumentacyjnym od 2019 r., to, jak je wykonać, wciąż budzi wiele wątpliwości, a podatnicy często mają trudność z odpowiednim ich przygotowaniem i aktualizacją. Najczęściej popełniane błędy w trakcie opracowywania analiz cen…

Analizy cen transferowych – sprawdź, czy Twój benchmark Cię chroni cz.1

Obowiązki dokumentacyjne z obszaru cen transferowych w Polsce, w tym również w zakresie obowiązku sporządzania analiz cen transferowych, na przestrzeni lat istotnie ewaluowały. O ile do końca 2016 r. podatnicy nie byli zobligowani do przygotowywania analiz rynkowych, uzasadniających rynkowość stosowanych warunków transakcyjnych, tak od 2017 r. obowiązek ten, dla wybranych podatników, został wprowadzony do przepisów. Od 1 stycznia 2019 r. wszyscy podatnicy, objęci obowiązkiem dokumentacyjnym, zobowiązani są do przygotowania dedykowanych analiz cen transferowych, uzasadniających…

Polski Ład w TP – zmiany w zakresie mechanizmu safe harbour dla transakcji finansowych

Opublikowany z końcem lipca, w ramach Polskiego Ładu, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (więcej na ten temat we wpisie) przewiduje liczne zmiany w przepisach z obszaru cen transferowych. Z uwagi na skalę proponowanych zmian, w ramach najbliższych publikacji postaramy się Państwu je szczegółowo przybliżyć. W ramach niniejszego wpisu chcielibyśmy omówić proponowane zmiany w zakresie mechanizmu safe…

Organy kontrolujące w dalszym ciągu korzystają z secret comparables

Od 2019 r. podatnicy zobowiązani są do przygotowywania analiz cen transferowych dla każdej transakcji kontrolowanej, objętej obowiązkiem dokumentacyjnym. Mogą przygotować je samodzielnie, w oparciu o dostępne dane lub zlecając ich sporządzenie zewnętrznym doradcom, posiadającym dostęp do specjalistycznych baz danych. Na rynku są jednak dane, które nie są dostępne ani dla podatników, ani dla doradców, i z których (mimo licznych sprzeciwów) w dalszym ciągu korzystają organy podatkowe. Praktyka organów podatkowych Praktyka organów…

Aktualizacja analiz porównawczych dla transakcji finansowych

Często spotykanym modelem finansowania wewnątrz grup kapitałowych jest wzajemne udzielanie pożyczek, co pozwala w efektywny sposób zagospodarować nadwyżki finansowe wypracowane przez grupę w danym okresie. Zrozumiałym przy tym, w kontekście cen transferowych, jest wymóg, by finansowanie wewnątrzgrupowe było udzielane na warunkach, które zostałyby zaakceptowane przez podmioty niepowiązane. To z kolei wymaga opracowywania odpowiednich analiz cen transferowych oraz ich późniejszych aktualizacji. Jak interpretować wyniki zaktualizowanych analiz cen…

Kontrowersyjny wyrok NSA na temat wyrównania dochodowości

W dniu 30 stycznia 2020 r. został wydany wyrok  NSA oddalający skargę kasacyjną podatnika w zakresie możliwości uznania wyrównania marży operacyjnej netto w formie dodatkowego obciążenia (tzw. korekta „w dół”) na podstawie  art. 15 ust 1 Ustawy CIT za koszt uzyskania przychodu. W przedmiotowej sprawie podatnik (dystrybutor) zajmuje się wyłączną dystrybucją towarów, zakupionych od dostawcy powiązanego, na rynku polskim. W ramach dokonywanych rozliczeń strony wprowadziły mechanizm wyrównania dochodowości…

Wielkimi krokami zbliża się 30 września 2019 r. – termin przygotowania dokumentacji cen transferowych dla większości podatników

Za niecałe 3 miesiące, podatnicy, których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem podatkowym, będą obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz stosowania rynkowych cen (w przypadku przygotowywania dokumentacji zgodnie z nowymi przepisami). Aby prawidłowo przygotować się do wypełnienia obowiązków za 2018 r. w ciągu niecałych 3 miesięcy należy podjąć następujące kroki: zidentyfikować podmioty powiązane, z którymi realizowane są transakcje, zidentyfikować transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi oraz przygotować zestawienia takich transakcji…

Nowe rozporządzenie dot. cen transferowych – instrukcja przygotowywania analiz cen transferowych

W związku z nowelizacją ustawy o CIT w zakresie cen transferowych wydane zostały 4 rozporządzenia, których celem jest doprecyzowanie regulacji ustawowej. Jednym z nich jest Rozporządzenie w sprawie cen transferowych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenie dotyczy w większości tych samych zagadnień co Rozporządzenie z 2009 r. określające m.in. zasady przeprowadzania analiz porównawczych. Rozporządzenie porusza kluczowe kwestie zarówno z perspektywy podatników, jak i organów podatkowych. Istotnym elementem regulowanym przez Rozporządzenie…

Analiza cen transferowych obowiązkowa dla wszystkich?

Analiza cen transferowych obowiązkowa dla wszystkich? Analiza porównawcza, analiza danych porównawczych, benchmark, analiza benchmarkingowa, opis zgodności – różne pojęcia, ale jeden cel – weryfikacja rynkowego charakteru ceny transferowej. W terminologii wprowadzonej nowymi przepisami pojawia się nowa definicja – analiza cen transferowych, co ujednolica dotychczas stosowane pojęcia i obejmuje analizę porównawczą oraz analizę zgodności. W ustawie wyodrębniono analizę cen transferowych jako osobny…

Jak przeprowadzić analizę danych porównawczych w przypadku braku możliwości odniesienia się do konkurencji lub też braku bezpośredniej konkurencji?

Analiza danych porównawczych od 1 stycznia 2017 r. stanowi obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla podatników, których przychody/koszty, w roku poprzedzającym, przekroczyły równowartość 10 mln EUR. Co do zasady, analizy porównawcze nie są niczym nowym w tematyce cen transferowych, chociaż do tej pory to podatnicy decydowali, czy chcą je przygotować. Obecnie, ich obligatoryjny charakter przysparza licznych problemów oraz wątpliwości. Dodatkowo znowelizowane przepisy o cenach transferowych wymagają od podatników, aby analiza porównawcza (oraz raport z jej przeprowadzenia)…