Pracownik na urlopie nie wyklucza ulgi B+R

W wyroku z 9 lutego 2021 r. (II FSK 1038/19) NSA potwierdził, że dla celów rozliczania ulgi badawczo-rozwojowej w podatku dochodowym, pod uwagę może być brane także wynagrodzenie pracownika za czas jego usprawiedliwionej nieobecności, w sytuacji gdy pracownik ten zajmuje się wyłącznie działalnością badawczo-rozwojową. NSA potwierdził , że nie ma podstaw do wyłączenia z kosztów podlegających rozliczeniu w uldze B+ R kosztów wynagrodzenia pracownika B+R , gdy nie świadczy on pracy z powodu urlopu, choroby lub…

Wynagrodzenie pracowników związane z działalnością B+R w zakresie kwalifikowanego IP stanowi dla pracodawcy koszt uwzględniany przy ustaleniu dochodu na potrzeby ulgi IP Box

W czerwcu 2019 r. ukazała się jedna z pierwszych interpretacji indywidualnych dotycząca ulgi podatkowej obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. tzw. ulgi IP Box. Ulga ta uprawnia do zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej [dalej: kwalifikowane IP]. Wnioskodawca  zatrudnia na umowę o pracę specjalistów, którzy poza czynnościami mającymi charakter twórczy, w tym tworzeniem kodów źródłowych i programów komputerowych, uznawanymi za działalnością badawczo rozwojową  B+R,…