Obiekty niewykorzystywane w biznesie bez podatku

Ukazało się uzasadnienie pisemne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19). Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W ocenie Trybunału przedsiębiorcy nie mogą być obciążani…

Nie będzie rewolucji w podatku od nieruchomości od zamortyzowanych budowli

W wyroku NSA z 3 marca 2021 r., sygn. III FSK 999/21, wskazano, że podstawą opodatkowania zamortyzowanych budowli dla celów podatku od nieruchomości jest wartość początkowa brutto budowli z ostatniego roku, w którym dokonywano amortyzacji. Taka też była powszechna praktyka w ostatnich latach, choć podstawa prawna (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.) dawała możliwość dla niekoniecznie  jednoznacznych wniosków. W efekcie w wyroku WSA w Kielcach z 13…

Czy od budynku przeznaczonego na sprzedaż należy płacić podatek minimalny?

Podatnicy realizujący inwestycje nieruchomościowe w celu ich sprzedaży w krótkim czasie (mniejszym niż rok) mogą traktować wybudowane budynki jako towary handlowe i nie wprowadzać ich do ewidencji środków trwałych. Takie założenie wpływa istotnie na sposób zaliczenia wydatków na budowę tych nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, składnik majątkowy będący towarem handlowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem minimalnym. Zgodnie bowiem z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT…

Budynki na cudzym gruncie poza podatkiem minimalnym? – fiskus zmienia zdanie

We wpisie z 9 lipca 2019 r. „Budynki na cudzym gruncie poza podatkiem minimalnym?” informowaliśmy o interpretacji indywidualnej wskazującej na brak obowiązku podatkowego w zakresie podatku minimalnego po stronie podatnika, który wybudował budynek na cudzym gruncie. Wygląda na to, że fiskus zmienia zdanie. W interpretacji z 6 lutego 2020 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.509.2019.1.AW organ podatkowy uznał bowiem, że na dzierżawcy gruntu, na którym zostanie wybudowany budynek komercyjny stanowiący środek trwały dzierżawcy i podlegający przez niego amortyzacji podatkowej,…

Minimalny podatek dochodowy od budynków nie dotyczy lokali

W ostatnio wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdziły, że lokale (wyodrębnione prawnie części budynków) nie są objęte podatkiem minimalnym. Od początku 2019 r. gruntownie  zmodyfikowano konstrukcję podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego). W szczególności kwota wolna w wysokości 10 mln stanowi aktualnie limit przysługujący podatnikowi jednorazowo (wcześniej dotyczyła każdego budynku). Ponadto od 2019 r. podatkiem minimalnym objęto wszystkie budynki, które są przedmiotem najmu lub umowy…

Budynki na cudzym gruncie poza podatkiem minimalnym?

W interpretacji indywidualnej z 18.06.2019 r., znak: 0114-KDIP2-1.4010.121.2019.1.JC, Dyrektor KIS stwierdził,  że na podmiocie, który nie jest właścicielem budynku, od którego dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, w związku z poniesieniem nakładów na jego budowę, nie ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od przychodów z budynków (tzw. podatek minimalny). Zgodnie z art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (art. 30g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT)  podatkiem minimalnym objęte są „środki trwałe będące budynkami,…

Dylematy z podatkiem minimalnym od budynków w grupach kapitałowych

Od 2019 r. obowiązuje nowa odsłona podatku od przychodów z budynków tzw. podatku minimalnego. W szczególności zmieniono zasady stosowania kwoty wolnej od podatku – 10 mln zł. W 2018 r. kwota ta mogła być zastosowana w stosunku do każdego budynku podatnika. Od 2019 r. podatnik może uznać tę wartość za wolną od podatku tylko jeden raz, niezależnie od liczby posiadanych budynków podlegających podatkowi minimalnemu. W  grupach kapitałowych tę wartość wolną od podatku ustala się wg specjalnych…