Termin na raportowanie TP-R do Szefa KAS coraz bliżej…

Do końca września 2020 r. podatnicy, realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., są zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR). Podatnikom ze standardowym rokiem podatkowym za 2019 r. nie przysługują żadne ulgi w zakresie przesunięcia terminów wynikających z pakietów tarczy antykryzysowej. Warto pamiętać, iż za złożenie TP-R zawierającego nieprawdziwe dane, niezłożenie lub niezłożenie w terminie TP-R mogą grozić sankcje KKS, tj. kara grzywny (nawet do 720 stawek dziennych) wynikające…

Uproszczone sprawozdanie PIT-TP/CIT-TP za 2018 r. – w jakich przypadkach trzeba je składać?

Za kilka dni (tj. 30 września) mija termin złożenia przez podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, sprawozdania PIT-TP/CIT-TP za 2018 r., obejmującego informacje w zakresie transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w 2018 r. W terminie tym podatnicy składać będą również oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, z którego treści wynikać będzie, według jakich przepisów podatnik udokumentował transakcje kontrolowane realizowane w 2018 r. W związku z powyższym, rekomendujemy upewnić się, czy obowiązki…

Coraz mniej wątpliwości z wypełnieniem CIT-8

Podatnicy, którzy zdecydowali się na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych za rok podatkowy 2018 na podstawie znowelizowanych przepisów (tj. obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku), mieli sporo wątpliwości podczas wypełniania formularza CIT-8 składanego za rok podatkowy 2018 (wersja 26). Jednym z problemów było poprawne zaznaczenie pól w pozycjach nr 26, 27, 28 oraz 29 w formularzu CIT-8 składanym za 2018 rok (wersja 26), mówiących o obowiązkach podatnika z zakresu cen transferowych tj. konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej, analizy danych…

Czy w 2019 składamy CIT-TP czy TP-R?

Podatnicy, którzy realizowali transakcje z podmiotami powiązanymi w 2018 roku oraz ich przychody lub koszty przekroczyły w tym roku podatkowym równowartość 10 mln euro a także podmioty, które dokonały zapłaty należności na rzecz podmiotów mających siedzibę w tzw. rajach podatkowych, nadal składają CIT-TP. Nowa forma sprawozdania, tzw. TP-R, składana będzie bowiem po raz pierwszy dopiero w roku 2020. Można by zatem zapytać, jaki jest powód aby zajmować TP-R…

Jakie są skutki niezłożenia CIT-TP / oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i czy istnieje sposób, aby uwolnić się od sankcji?

Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, 30 września br. upłynął termin na przedłożenie właściwym organom skarbowym (i) tzw. formularza CIT-TP oraz (ii) oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za 2017 r. Jakie są skutki niewywiązania się z ww. obowiązków w ustawowym terminie oraz jak potencjalnie można rozwiązać taką sytuację. Sankcje Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji jest klasyfikowane jako informacja podatkowa. W związku z tym, w przypadku niezłożenia oświadczenia zastosowanie znajdą…

Nowe projekty rozporządzeń dotyczących cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty aż pięciu nowych rozporządzeń w zakresie cen transferowych. Projekty dostosowują polskie przepisy do regulacji OECD oraz Unii Europejskiej, a także do znowelizowanych przepisów polskiej ustawy o CIT. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane  Pierwszy z wymienionych projektów rozporządzeń to projekt, który ma zastąpić obowiązujące…

Kolejne wątpliwości podatników rozwiane

Jak ostatnio wspominaliśmy (TU i TU), Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania odnośnie formularzy CIT-TP oraz odpowiednio PIT-TP. Wydaje się, że największe trudności podatnikom sprawia uzupełnienie części F formularza (która odpowiada części G w obecnym projekcie formularza). Nie dość, że jest ona rozbudowana, to dodatkowo wymaga podania bardzo szczegółowych danych. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kilka, najczęściej powtarzających się, pytań. W którym miejscu wpisać prowizję komisyjną?…

Jak ujmować specyficzne transakcje w CIT-TP/PIT-TP?

Odkąd opublikowano pierwszą wersję uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP/PIT-TP), podatnicy zgłaszali wątpliwości dotyczące miejsca prezentacji transakcji specyficznych jak na przykład refaktura, cashpool czy hedging, których nie można było jednoznacznie przyporządkować do kategorii wskazanych przez ustawodawcę. Ministerstwo nie zmieniło znacząco w tym zakresie wzoru formularza, natomiast wśród odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników, znalazły się również wytyczne dotyczące tego, gdzie takie transakcje w sprawozdaniu…

Raportowanie CIT/TP i PIT/TP – Ministerstwo Finansów opublikowało przewodnik

Od 1 stycznia 2017 r. na podatników zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie cen transferowych, m.in. związane z raportowaniem CIT/TP oraz PIT/TP. Właściwe uzupełnienie formularzy wielu podatnikom nastręcza trudności. Ministerstwo Finansów zauważyło ten problem i stara się wspierać podatników w wypełnieniu nowych obowiązków sprawozdawczych. Dnia 26 kwietnia 2018 r. opublikowane zostały odpowiedzi na dwie Interpelacje poselskie (nr 21099 oraz 21100) dotyczące uproszczonego sprawozdania finansowego (CIT-TP/PIT-TP) oraz informacji dotyczących umów z nierezydentami (ORD-U). Z kolei…

Ministerstwo Finansów wyjaśnia kolejne wątpliwości z zakresu cen transferowych

26 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na dwie Interpelacje poselskie (nr 21099 oraz 21100) dotyczące uproszczonego sprawozdania finansowego (CIT-TP/PIT-TP) oraz informacji dotyczących umów z nierezydentami (ORD-U). Jak poprawnie wypełnić CIT-TP/PIT-TP?: Pod pojęciem przychody w sformułowaniu „procentowy udział w przychodach” należy uwzględnić sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat, Identyfikacja powiązań podatnika (pola 8-11 formularza) powinna odnosić się do istnienia powiązań na każdy dzień roku podatkowego. Oznacza to,…