Banderolowanie w składzie podatkowym

Od 13 lutego 2023 r. znaki akcyzy dla importowanych wyrobów akcyzowych będą mogły być nakładane m.in. w składzie podatkowym, w którym jest miejsce importu. Przy czym zgodnie z nową definicją, miejsce importu oznacza miejsce, w którym znajdują się importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego. Nowelizacja przewiduje, że miejsce importu może znajdować się w składzie podatkowym, jeżeli podmiot prowadzący skład podatkowy:• posiada wydaną na podstawie…

Zwolnienie z VAT dla kredytów i pożyczek obejmuje również umowy o subpartycypację

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie C-250/21 (O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.), zgodnie z którym usługa subpartycypacji wierzytelności może skorzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla kredytów i pożyczek. Czego dotyczyła sprawa W stanie faktycznym fundusz wskazał, że planuje zawieranie umów o subpartycypację z bankami lub innymi funduszami sekurytyzacyjnymi (tzw. inicjatorami), w przypadku których występowałby w roli subpartycypanta. W ramach przedmiotowej umowy, subpartycypant i inicjator zobowiązują…

Komisja zamierza zakazać obrotu produktami wytwarzanymi z wykorzystaniem pracy przymusowej

Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia, które ma wyeliminować produkty wytwarzane z wykorzystaniem pracy przymusowej z rynku UE i tym samym zwiększyć wkład w zwalczanie pracy przymusowej na świecie. Nowa regulacja ma być odpowiedzią UE na jej zobowiązanie jako członka społeczności międzynarodowej do wyeliminowania pracy przymusowej do 2030 r. zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.[1] Główne założenia projektu Projekt przedstawiony przez Komisję wskazuje państwom członkowskim instrumenty, które pozwolą na wyeliminowanie…

CBAM dotknie kolejne branże i będzie egzekwowany przez specjalny urząd

Katalog towarów objętych granicznym podatkiem węglowym (CBAM) został rozszerzony. To efekt akceptacji przez Parlament Europejski zmienionej wersji projektu rozporządzenia dotyczącego tej opłaty. Zgodnie z projektem pierwsze obowiązki związane z CBAM mają zostać wdrożone już 1 stycznia 2023 r. Dlatego już teraz warto wziąć pod uwagę, że CBAM będzie obejmował wiele kategorii towarów. Wcześniej były to jedynie: cement (wybrane produkty z działu CN 2523); energia elektryczna (CN 2716 00 00); nawozy…

TSUE: dane osobowe pracowników i RODO w procesie uzyskiwania pozwolenia AEO

AEO (upoważniony przedsiębiorca) jest jednym z najistotniejszych pozwoleń celnych i umożliwia korzystanie z wielu uproszczeń celnych oraz ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony. Uzyskanie i utrzymanie tego pozwolenia wymaga jednak udostępnienia organom celnym licznych informacji na temat przedsiębiorstwa i jego pracowników. Jednym z kryteriów przyznania AEO jest brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za poważne przestępstwo karne…

System celny Celina powoli przechodzi do lamusa, a co w zamian?

Mając na uwadze, że niektórych podatników mogą zaskoczyć nowo otrzymane dokumenty celne w zakresie importu towarów, poniżej chciałabym się podzielić pewnymi informacjami w tym zakresie. Informacje na temat tego, iż system celny Celina zostanie wyłączony docierały do podatników już od jakiegoś czasu. Niemniej jednak system ten nadal funkcjonuje, ale pewnie krócej niż dłużej. Z ostatnich informacji wynika, że Celina będzie wykorzystywana do końca kwietnia 2019 r., choć ten…

Opodatkowanie akcyzą i VAT w transakcjach łańcuchowych – TSUE o WNT paliw

Opodatkowanie VAT i opodatkowanie akcyzą opierają się na swoistych dla tych podatków zasadach. W związku z tym, że w ramach dostawy towarów, które kwalifikowane są do wyrobów akcyzowych, zachodzi konieczność ustalenia obowiązków zarówno w VAT, jak i w akcyzie, pojawiają się pytania o wzajemne relacje tych podatków. Kwestia ta została rozpatrzona w kontekście transakcji łańcuchowej wewnątrzwspólnotowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie czeskiej spółki AREX CZ a.s. (AREX, Spółka). AREX…

0% VAT na transport związany z eksportem – TSUE na korzyść przewoźników

Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego przysparza przewoźnikom wielu praktycznych problemów. Jednym z nich jest gromadzenie dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania stawki 0% VAT. Zakres wymaganych dokumentów w odniesieniu do usług transportowych związanych z eksportem nakreślił TSUE w wyroku w sprawie C‑495/17 Cartrans Spedition SRL z 8 listopada 2018 r. W sprawie, która została przedstawiona TSUE, przewoźnik, jako dowody potwierdzające rzeczywisty charakter wywozów, przedstawił listy przewozowe CMR i karnety TIR poświadczone…

Materiał do badań (próbki) – zwolnienie od VAT uzależnione od zwolnienia celnego

Towary przywożone spoza UE w celu przeprowadzenia na nich próby mogą być zwolnione od opodatkowania VAT. Aby zastosować to zwolnienie należy spełnić szereg przesłanek zawartych nie tylko w ustawie o VAT, ale też w przepisach celnych. Możliwość zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT była przedmiotem zapytania polskiego laboratorium, które zamierza świadczyć usługi badania prób zbóż i gleby z Ukrainy. Na potrzeby wykonania badania materiał do próby będzie przewożony do Polski. Po przewiezieniu do siedziby…

Wskazówki klasyfikacyjne TSUE na przykładzie zupek „chińskich”

Klasyfikacja taryfowa przyjęta przez importera została zakwestionowana przez TSUE. W konsekwencji importer poniesie koszty wyższych należności celnych. Przyczyną jest uznanie przez Trybunał, że produkt „suszony” można osiągnąć poprzez smażenie. Przedmiotem importu spoza UE były zupki instant (potocznie zupki „chińskie”), których głównym składnikiem jest makaron smażony. Importer zaklasyfikował ten produkt do podpozycji CN 1902 30 90 jako makaron inny niż suszony. Klasyfikację tę zakwestionowały niemieckie organy celne twierdząc,…