Praca zdalna – wsparcie ze strony pracodawcy, a przychód pracownika

8 marca 2021r. minął rok od wejścia w życie przepisów umożliwiających polecenie pracownikom wykonywania obowiązków w formie zdalnej w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. W tym czasie pracodawcy zgłaszali wiele wątpliwości odnośnie zasadności opodatkowywania dodatkowych świadczeń zapewnianych pracownikom zdalnym. Do najczęstszych zaliczyć można kwestię refundacji sprzętu do wyposażenia „domowego biura” czy też dodatku do wynagrodzenia na pokrycie zwiększonych kosztów ponoszonych przez pracowników w trakcie pracy zdalnej…

Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19 – wpływ pandemii na uprzednie porozumienia cenowe

Kolejnym tematem poruszonym w Wytycznych COVID-19 jest wpływ pandemii na uprzednie porozumienia cenowe (Advance Pricing Agreements, APA), zarówno już zawarte, jak i będące w procesie negocjacyjnym. Wpływ pandemii COVID-19 odczuło wielu podatników, u większości sytuacja gospodarcza spowodowana globalnym lockdownem miała przełożenie m.in. na spadek przychodów, a w konsekwencji ponoszenie strat, konieczność dokonania zmian w sposobie funkcjonowania czy ograniczeń w prowadzeniu działalności. Jako że pandemia mogła doprowadzić do istotnych zmian w warunkach ekonomicznych…

Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19 – alokacja strat i kosztów nadzwyczajnych dotyczących COVID-19

W dzisiejszym wpisie omówimy kwestie poruszone w rozdziale II Wytycznych COVID-19 dotyczącym alokacji strat i kosztów nadzwyczajnych. Nieoczekiwany wybuch pandemii COVID-19, jak i nagły globalny lockdown spowodował, iż wiele międzynarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstw poniosły wysokie stałe koszty prowadzonej działalności operacyjnej, czy nawet straty za cały 2020 r. w branżach bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii. Te czynniki mają lub mogą mieć bezpośredni wpływ na kształt rozliczeń, który dokonywany jest w globalnej gospodarce…

Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii COVID-19 – analizy porównawcze

Koniec 2020 roku wielu osobom upłynął pod znakiem wypełniania obowiązków z zakresu cen transferowych za 2019 rok. To był również czas, kiedy światło dzienne ujrzały długo wyczekiwane wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID -19 na ceny transferowych (dalej: Wytyczne COVID-19), o czym informowaliśmy Państwa we wcześniejszym wpisie. Wytyczne zawierają praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania zasady ceny rynkowej w czterech priorytetowych kwestiach, uznanych z perspektywy cen transferowych za najbardziej istotne…

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek raportowania zawieranych umów o dzieło

Na mocy art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został nowy obowiązek dla podmiotów zatrudniających. Od 1 stycznia 2021 r. w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zacznie obowiązywać nowododany art. 36 ust. 17, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca…

Kolejne zmiany w cenach transferowych

Wczoraj opublikowane zostały projekty zmian w przepisach, obejmujące m.in. obszar cen transferowych. Zmiany dotyczą transakcji realizowanych z rajami podatkowymi oraz uproszczeń związanych z pandemią COVID-19. Jakie zmiany w zakresie rajów podatkowych? Projekt przewiduje kilka kluczowych zmian zaostrzających tzw. przepisy antyrajowe, tj.: określenie wprost wysokości progu dokumentacyjnego dla transakcji kontrolowanych realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych na poziomie 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji – w efekcie, również…

Nadzwyczajne okoliczności epidemiczne jako element uzasadnienia biznesowego połączenia

W informacji o wydaniu opinii zabezpieczającej z dnia 30.04.2020 r. sygn. DKP2.8011.20.2019 Szef KAS potwierdził, że planowane transgraniczne połączenie spółek nie spełnia przesłanek do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w myśl art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej. Planowana transakcja ma polegać na przejęciu przez spółkę polską jej spółki zależnej, mającej siedzibę w innym kraju na terenie Unii Europejskiej. Przy czym, istotną okolicznością jest fakt, że majątek spółki zagranicznej był pierwotnie wytworzony…

Tarcza 4.0 – zmiany w podatkach dochodowych

Od 24 czerwca obowiązuje  ustawa wprowadzająca kolejny pakiet pomocowy w związku z pandemią koronawirusa, znana powszechnie jako „Tarcza 4.0”[¹]. Część instrumentów dotyczy podatków dochodowych. Kluczowa zmiana dotyczy wprowadzenia zwolnienia z podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego podatku dochodowego) w odniesieniu do przychodów ustalonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie ma powszechny charakter i nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków. Oznacza to, że za 2020 r. podatek minimalny…

Odroczenia i zwolnienia z podatków z powodu COVID-19

Tzw. tarcza antykryzysowa w kolejnych jej odsłonach wprowadziła możliwość odroczenia, a nawet zwolnienia z obowiązku zapłaty różnych płatności  publicznoprawnych. Wybrane rozwiązania mogą mieć zastosowanie gdy poniesiono uszczerbek ekonomiczny związany z panującą obecnie sytuacją lub/i złożenia stosownego wniosku. Poniżej wybrane rozwiązania zaproponowane w ramach pakietu antykryzysowego: Opłata prolongacyjna Podatnikom, którzy złożyli wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT,…

Odroczenie terminu, rozłożenie na raty, wybór uproszczonych zaliczek

Jeżeli podatnicy będą mieć problem z terminową zapłatą należności podatkowych, spowodowaną epidemią COVID-19, w oczekiwaniu na specjalne regulacje, mogą korzystać z form wsparcia, które obowiązują  w systemie podatkowym. 1. Wniosek o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości Na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej można ubiegać się o: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę…