Skorygowanie przez osobę fizyczną deklaracji VAT umożliwia ustalenie sankcji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 16 czerwca 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 1483/19 uznał, że jest możliwe ustalenie sankcji VAT w przypadku, w którym podatnik będący osobą fizyczną skorygował po kontroli podatkowej uprzednio złożoną deklarację. Spór pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi dotyczył regulacji, zgodnie z którą nie ustala się sankcji VAT wobec podatnika będącego osobą fizyczną, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność karną skarbową…

Rewolucja w nowym pliku JPK_VAT?

31 lipca 2019 roku ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta, co oznacza że w przyszłym roku czeka nas m.in. nowa struktura JPK_VAT – obejmująca zarówno deklarację jak i ewidencję VAT. W celu implementacji przepisów wyżej wskazanej ustawy Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji…