Zwolnienie partycypacyjne dywidend od podatku u źródła nie wymaga, by jej odbiorca był rzeczywistym właścicielem

Żaden z przepisów updop określającego warunki tego zwolnienia nie przewiduje takiego wymogu – w odróżnieniu od zapisów większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy zwolnienia partycypacyjnego mającego zastosowanie do odsetek i należności licencyjnych. Trafnie zwrócił na to uwagę WSA w Gliwicach, nie zgadzając się tym samym nawet nie tyle z rozszerzającą wykładnią przepisów dokonaną przez organ podatkowy, co z wyprowadzeniem nieistniejącej, dodatkowej normy prawnej do konstrukcji zwolnienia. Pogląd WSA w Gliwicach odpowiada np. Opinii Rzecznika…

Różnice kursowe od dywidendy wypłaconej w walucie obcej

Wartość dywidendy do podziału miedzy wspólników ustala się złotych. Wynika to z ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą księgi rachunkowe należy prowadzić w walucie polskiej. Nie ma jednak przeszkód, aby dywidenda określona w uchwale o podziale zysku i wyrażona w złotych, została faktycznie wypłacona w innej walucie. W celu faktycznego wypłacenia dywidendy w innej walucie, konieczne będzie jednak ustalenie jej wartości w tej innej walucie, czyli przeliczenie. Co do zasady, przeliczeniu podlega kwota dywidendy…