Jakie są skutki niezłożenia CIT-TP / oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i czy istnieje sposób, aby uwolnić się od sankcji?

Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, 30 września br. upłynął termin na przedłożenie właściwym organom skarbowym (i) tzw. formularza CIT-TP oraz (ii) oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za 2017 r. Jakie są skutki niewywiązania się z ww. obowiązków w ustawowym terminie oraz jak potencjalnie można rozwiązać taką sytuację. Sankcje Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji jest klasyfikowane jako informacja podatkowa. W związku z tym, w przypadku niezłożenia oświadczenia zastosowanie…