Aktualizacja analiz porównawczych dla transakcji finansowych

Często spotykanym modelem finansowania wewnątrz grup kapitałowych jest wzajemne udzielanie pożyczek, co pozwala w efektywny sposób zagospodarować nadwyżki finansowe wypracowane przez grupę w danym okresie. Zrozumiałym przy tym, w kontekście cen transferowych, jest wymóg, by finansowanie wewnątrzgrupowe było udzielane na warunkach, które zostałyby zaakceptowane przez podmioty niepowiązane. To z kolei wymaga opracowywania odpowiednich analiz cen transferowych oraz ich późniejszych aktualizacji. Jak interpretować wyniki zaktualizowanych analiz cen…

Czy wartość faktur zaliczkowych wpływa na obowiązek dokumentacyjny?

Zagadnienie wpływu wartości faktur zaliczkowych na obowiązek dokumentacyjny, to temat który dotąd nie był analizowany przez organy podatkowe. W tym roku po raz pierwszy przedstawiono stanowisko w tej sprawie. Od początku 2019 roku, obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych uzależniony jest od wartości netto transakcji uznawanych za jednorodne (odrębnie po stronie przychodowej i kosztowej). Sposoby określenia wartości transakcji wynikają wprost z ustaw o podatkach dochodowych (art. 11l Ustawy o CIT lub art.23x Ustawy…

Korekta cen transferowych a korekta cen transferowych – w czym tkwi różnica?

Pojęcie korekty cen transferowych zdefiniowane zostało w przepisach dopiero w 2019 r., chociaż z terminem tym podatnicy są zaznajomieni już od lat. Mimo iż w zamyśle zdefiniowanie pojęcia korekty cen transferowych miało ułatwić podatnikom sposób ich identyfikacji i rozliczania, w praktyce zrodziło więcej pytań niż odpowiedzi. Trywialnym zdaje się być rozważanie „czy korekta cen transferowych jest korektą cen transferowych”, niemniej w praktyce jest to bardzo istotne pytanie, na które…

Powiązanie niejedno ma imię

Pierwszym krokiem przy określeniu obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych jest stwierdzenie, czy dane podmioty są powiązane. Decyzja ta determinuje z kolei szereg kolejnych czynności w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Co jednak, jeżeli definicji powiązań podmiotów jest więcej niż jedna? Okazuje się, że definicja powiązań podmiotów jest obecna w równoległych reżimach prawnych, które wzajemnie się przenikają. Powoduje to rozbieżności w rozumieniu…

Nieodpłatne poręczenie a oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych – uchylenie negatywnej interpretacji

Jak opisywaliśmy w jednym z naszych wpisów, ostatnimi czasy ukazały się negatywne interpretacje indywidualne, odnoszące się do nieodpłatnych poręczeń oraz możliwości złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z tymi interpretacjami w sytuacji, w której podatnik otrzyma nieodpłatne poręczenie i rozpozna, na cele podatkowe, przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, w części o której mowa w art. 11m ust. 2 pkt 2 Ustawy…

Korekta rentowności a działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2020 roku,  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.139.2020.2.BG[1]) uznał, że płatność otrzymana przez spółkę z tytułu skorygowania poziomu rentowności na transakcji sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), nie stanowi przychodu strefowego podlegającego zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Wnioskodawca prowadzi działalność w ramach modelu producenta kontraktowego, realizując produkcję i sprzedaż na podstawie zleceń…

Czy koszty przypisane oddziałowi przez spółkę matkę podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 CIT?

Przed powyższym pytaniem został postawiony Dyrektor KIS we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (sygnatura interpretacji 0114-KDIP2-2.4010.474.2019.3.RK). Wnioskodawca w omawianej sprawie jest belgijskim rezydentem podatkowym, który realizuje roboty budowlane na terytorium Polski za pośrednictwem oddziału. Wnioskodawca planuje alokować do oddziału m.in. swoje wewnętrzne koszty zarządzania oraz ogólne koszty administracyjne. Jak podkreślił we wniosku, wśród tych kosztów mogą znaleźć się m.in. koszty analogiczne do tych, o których mowa w art. 15e ust. 1…

Własność prawna i ekonomiczna aktywów niematerialnych pod lupą sądów administracyjnych

Podmioty powiązane w ramach grup kapitałowych dokonują różnego rodzaju transferów aktywów niematerialnych, które skutkują nawiązywaniem dalszej współpracy w zakresie umów licencyjnych. Przepływy te nie zawsze są analizowane przez grupy kapitałowe w kontekście własności prawnej i ekonomicznej takich aktywów. Podatnicy powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na to zagadnienie, ponieważ od jakiegoś czasu wzbudza ono coraz większe zainteresowanie organów kontrolujących. Na czym skupiają się kontrolujący w przypadku kontroli tego typu…

Wpływ pandemii na ceny transferowe

Pandemia koronawirusa niewątpliwie przyczyni się do osłabienia sytuacji gospodarczej na świecie. Z dużym prawdopodobieństwem można też stwierdzić, że skutki recesji będą dotkliwe i długoterminowe. Warto spojrzeć na ten problem z perspektywy cen transferowych, ponieważ sytuacja na rynkach nie oszczędzi również grup kapitałowych. Skutki pandemii dla przedsiębiorstw są odczuwalne na wielu płaszczyznach:  problemy z dostawami materiałów i surowców, wstrzymanie działalności operacyjnej, zatrzymanie produkcji i zawieszenie dystrybucji, a także problemy ze ściągnięciem należności…

Oświadczenie o rynkowości transakcji nieodpłatnych poręczeń wewnątrzgrupowych

Dotychczas, organy podatkowe i sądy administracyjne wielokrotnie wypowiadały się w kwestii poręczeń wewnątrzgrupowych. Niemniej, wciąż pojawiają się nowe zagadnienia związane z poręczeniami udzielanymi przez podmioty powiązane, budzące wątpliwości podatników, a często również będące przedmiotem sporu na linii podatnik – organ podatkowy. W ostatnim czasie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dwie interpretacje indywidualne poruszające temat nieodpłatnych poręczeń wewnątrzgrupowych, a ściślej dotyczące realizacji obowiązku sprawozdawczego…