Zaskakujące stanowisko organu interpretacyjnego co do kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu wierzytelności własnych

Jak świat stary, w biznesie niekiedy bardziej korzystnie jest pozbyć się trudnej wierzytelności, niż czekać na zapłatę przez nierzetelnego kontrahenta. Najczęściej zbycie wierzytelności odbywa się za cenę niższą od wartości nominalnej takiej wierzytelności. Co oznacza, że podatnik w istocie ponosi stratę. Strata ta jednak nie może stanowić kosztu podatkowego w podatku dochodowym, jeżeli zbywana wierzytelność nie stanowiła przychodu należnego (tj. już wcześniej zadeklarowanego do opodatkowania). Chociaż przepisy nie mówią o tym…