Protokół odbioru decydujący o momencie wykonania usług w branży budowlanej

2 maja 2019 r. TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A. rozwiał liczne wątpliwości wokół tematu momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych uznając, iż może decydować o nim chwila podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przywołanym wyroku Trybunał zgodził się z podatnikiem, iż dla celów określenia momentu wykonania usług nie sposób pominąć funkcjonujących w danej dziedzinie realiów gospodarczych i handlowych. Przy czym biorąc pod uwagę specyfikę…

Czy faktura wystawiona przedwcześnie kreuje ryzyko „faktury pustej”?

Rozstrzygana sprawa dotyczyła zagadnienia dotyczącego sposobu rozliczenia dla potrzeb VAT faktury wystawionej przedwcześnie tj. 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Spółka w związku z powstałymi wątpliwościami wystąpiła do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że jest Spółką świadczącą usługi informatyczne. Zgodnie z zawieranymi umowami zaliczki na poczet usług są płacone na podstawie wystawionej wcześniej faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia. Niemniej…

Zaliczka nie kreuje obowiązku podatkowego w umowie najmu

Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 sierpnia 2018 r., sygn. I FSK 1842/16. Sprawa dotyczyła podatnika – spółki będącej właścicielem nieruchomości (gruntów i budynków) w postaci centrum handlowego. Spółka w 2015 r. zawarła umowę najmu budynku, który miał zostać wybudowany na jej koszt. W umowie najmu ustalono miesięczny czynsz, płatny do 10. dnia każdego miesiąca, a dodatkowo, najemca zobowiązał się do zapłaty zaliczki na poczet przyszłych…

Faktura przed dostawą – moment powstania obowiązku podatkowego w WNT

Polskie przepisy za moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru uznają datę wystawienia faktury, a w przypadku opóźnienia w wystawieniu faktury – 15 dnia miesiąca następującego po dostawie towarów będącej przedmiotem WNT. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy, gdy faktura została wystawiona, ale to dostawa towarów uległa opóźnieniu? Opóźnienia w dostawie są czymś powszechnym w biznesie. Awaria systemu magazynowego, uszkodzenie towarów, opóźnienia w przewozie czy gromadzenie towarów w celu ograniczenia…

Dostawa i montaż nie zawsze świadczeniem kompleksowym

Podatnicy, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług, mogą spotkać się z zagadnieniem tzw. świadczenia kompleksowego. Kwestia ta nie jest uregulowana wprost w  przepisach ustawy o VAT i w praktyce może powodować liczne wątpliwości. Problematyka świadczeń złożonych nie jest nowym zagadnieniem, lecz mimo to sprawia podatnikom wiele trudności interpretacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że ustawa o VAT, ani regulacje unijne nie podają definicji świadczeń złożonych. Nie wskazują również przesłanek, które mogą…