Rozliczanie wydatków na prace aranżacyjne tzw, fit-outów w najmowanych lokalach sprawia problemy podatkowe

Wydatki na prace aranżacyjne w najmowanych powierzchniach, zgodnie z oczekiwaniami  najemcy (tzw. fit-outy), sprawiają wiele trudności przy ich właściwym rozliczeniu dla celów podatków dochodowych. Wynika to z braku szczególnych regulacji, ale również zróżnicowanych modeli ich finansowania i różnych zakresach technicznych. W szczególności problematyczne jest, czy wydatki właściciela lokalu/budynku będącego wynajmującym na fit-outy mają charakter: tzw. CAPEX – tj. powodują zwiększenie wartości początkowych środków trwałych (w tym budynku/lokalu)…

Podatek minimalny zależy od stopnia wynajęcia powierzchni budynku

Od 2019 r. podatkiem od przychodów z budynków (tzw. podatkiem minimalnym) objęte są wszystkie budynki, które są przedmiotem najmu (lub innej umowy o podobnym charakterze). W stosunku do budynków wynajętych w części, wprowadzono mechanizm pozwalający na ustalenie podstawy opodatkowania proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania (wynajętej) w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Regulacja w tym zakresie nie jest jasna, w szczególności przepisy o podatku minimalnym nie wskazują, co należy rozumieć przez powierzchnię oddaną do używania…

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu w kosztach podatkowych

NSA w wyroku z 26 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 1248/17) potwierdził, że odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu może stanowić koszt uzyskania przychodu. W analizowanej sprawie spółka, w związku z rozwojem prowadzonego handlu detalicznego, wynajęła budynek w pobliżu dotychczas wynajmowanego lokalu. Najem dwóch punktów sprzedaży oddalonych o kilkanaście metrów nie był uzasadniony ekonomicznie. W związku z tym spółka rozwiązała umowę najmu dotychczasowego lokalu oraz uiściła właścicielowi odszkodowanie z tego…

Dalszy ciąg sporu o zastosowanie odwrotnego obciążenia do usług budowlanych

Przepisy rozszerzające zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia na wybrane usługi budowlane świadczone przez podwykonawców obowiązują już od ponad półtora roku, jednak w dalszym ciągu na ich tle pojawiają się liczne wątpliwości będące osią sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Źródłem problemu jest m.in. brak precyzyjnej definicji pojęcia podwykonawcy, które jest kluczowe dla ustalenia czy w danym przypadku usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT należy opodatkować…

Zaliczka nie kreuje obowiązku podatkowego w umowie najmu

Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 sierpnia 2018 r., sygn. I FSK 1842/16. Sprawa dotyczyła podatnika – spółki będącej właścicielem nieruchomości (gruntów i budynków) w postaci centrum handlowego. Spółka w 2015 r. zawarła umowę najmu budynku, który miał zostać wybudowany na jej koszt. W umowie najmu ustalono miesięczny czynsz, płatny do 10. dnia każdego miesiąca, a dodatkowo, najemca zobowiązał się do zapłaty zaliczki na poczet przyszłych…