Obiekty niewykorzystywane w biznesie bez podatku

Ukazało się uzasadnienie pisemne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19). Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W ocenie Trybunału przedsiębiorcy nie mogą być obciążani…

Nie będzie rewolucji w podatku od nieruchomości od zamortyzowanych budowli

W wyroku NSA z 3 marca 2021 r., sygn. III FSK 999/21, wskazano, że podstawą opodatkowania zamortyzowanych budowli dla celów podatku od nieruchomości jest wartość początkowa brutto budowli z ostatniego roku, w którym dokonywano amortyzacji. Taka też była powszechna praktyka w ostatnich latach, choć podstawa prawna (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.) dawała możliwość dla niekoniecznie  jednoznacznych wniosków. W efekcie w wyroku WSA w Kielcach z 13…

NSA korzystnie o podatku od nieruchomości w spółkach osobowych

W związku z ostatnim wyrokiem NSA z 06.08.2020 r. (sygn. II FSK 1142/18) można mówić o ugruntowaniu linii orzeczniczej w stosunku do  opodatkowania budowli należących do spółek osobowych 2%-wym podatkiem od nieruchomości. Spółki osobowe są podatnikami podatku od nieruchomości (PON), m.in. gdy są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub obiektów budowlanych. Istotny w praktyce problem interpretacyjny dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania budowli należących do spółek osobowych. Zasadniczo budowle są opodatkowane od ich wartości początkowej brutto…

Jak rozliczyć cash contribution w branży nieruchomości?

W branży wynajmu nieruchomości komercyjnych, jednym z uzgodnień pomiędzy wynajmującym a najemcą może być wypłacenie tzw. cash contribution, tj. dodatkowej płatności związanej najczęściej z zagwarantowaniem oczekiwanego poziomu aranżacji najmowanej powierzchni. Zarówno wynajmujący, jak i najemcy mają często wątpliwości, jak dla celów podatkowych prawidłowo rozliczyć cash contribution. Podatkowe rozliczenie cash contribution zależy od tego, która strona go dokonuje oraz od zapisów umownych wskazujących na podstawę dla dokonania takiej…