Odsetki maksymalne – limit niewynikający z przepisów podatkowych

Obecnie stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego utrzymywana jest na bardzo niskim poziomie 0,1. Ma to wpływ na maksymalną wysokość odsetek od pożyczek, które od 29 maja 2020 r. wynoszą 7,2%. Odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe stanowią natomiast sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Ograniczenia dotyczące odsetek maksymalnych wynikają z Kodeksu cywilnego. Co istotne nie mają…

Odsetki za opóźnienie w zapłacie podatków mimo obniżenia stóp procentowych nadal 8% rocznie

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych, w tym stopy procentowej kredytu lombardowego z 2.5% na 1.5%. Niestety, obniżka ta pozostaje bez wpływu na wysokość stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Wprawdzie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej stawka ta stanowi sumę 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2% (czyli 5%), ale nie może być ona niższa niż 8% rocznie. Oznacza to, że pomimo obniżki stopy lombardowej…

Odsetki za opóźnienie w zapłacie podatków mimo obniżenia stóp procentowych nadal 8% rocznie

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych, w tym stopy procentowej kredytu lombardowego z 2.5% na 1.5%. Niestety, obniżka ta pozostaje bez wpływu na wysokość stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Wprawdzie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej stawka ta stanowi sumę 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2% (czyli 5%), ale nie może być ona niższa niż 8% rocznie. Oznacza to, że pomimo obniżki stopy lombardowej…

Czy prolongata odsetek powoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia?

Czy samo odroczenie spłaty odsetek może spowodować powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń? Odpowiedź na to pytanie jest przedmiotem ostatniego wyroku NSA (Wyrok NSA z 21 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1414/16). Podatnik zaciągnął cztery pożyczki od podmiotu powiązanego kapitałowo. Wszystkie z nich były oprocentowane na poziomie 5%. Do zawartych umów sporządzono aneks, na bazie jednego z jego zapisów ustalono, że od momentu jego podpisania, odsetki będą naliczane kwartalnie.…