Opublikowany wyrok TSUE w sprawie WNT – 30 dni na odzyskanie odsetek na korzystnych zasadach

10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany wyrok TSUE w sprawie niezgodności z prawem unijnym trzymiesięcznego terminu na rozliczenie WNT (wyrok z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19). Zaczęły zatem biec terminy na wznowienie zakończonych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych oraz złożenie wniosków o nadpłatę (w celu otrzymania pełnego oprocentowania). Dla przypomnienia, Trybunał uznał za niezgodny z Dyrektywą VAT brak neutralności finansowej przy rozliczeniu podatku należnego i naliczonego…

Zmiany w JPK – projekt nowelizacji rozporządzenia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 17 marca 2021 r. opublikowano projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego JPK_V7M i JPK_V7K (rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Omawiany projekt jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych, w ramach których do 6 kwietnia br. można zgłaszać uwagi do treści projektu. Omawiany projekt zawiera istotne zmiany w zakresie…

Usługi notarialne mogą być refakturowane

Spółka świadcząca usługi prawne i doradztwa podatkowego, która przy prowadzeniu spraw korzysta z usług notariusza dla potrzeb swoich klientów, wystąpiła z wnioskiem o interpretację podatkową co do możliwości refakturowania usług notarialnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikające z faktur wystawionych przez kancelarię notarialną. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym z tytułu dokonania przyszłych czynności, kancelaria notarialna, wystawi fakturę VAT, w której jako nabywcę usługi notarialnej wskaże Spółkę. Faktury obejmować mogą…

Czy to koniec VAT-7?

Przywykliśmy już do tego, że wraz z nowym rokiem pojawiają się nowe przepisy podatkowe. Rok 2019 nie jest pod tym względem inny, chociaż w podatku VAT nie dzieje się aż tyle, co w podatkach dochodowych. Jednak jedna zmiana będzie niewątpliwie epokowa. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, rok 2019 będzie wiązał się z definitywnym końcem deklaracji VAT-7 w formie jaką do tej pory znaliśmy. Już od 2018 roku podatnicy, bez wyjątków, nie mogli składać…

Czy nieaktywny podatnik VAT ma prawo do odliczenia?

Prawo podatników do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług do celów działalności opodatkowanej stanowi podstawową zasadę wspólnego europejskiego systemu VAT i co do zasady nie podlega ograniczeniu. Powyższe wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE], który w jednym z swoich ostatnich wyroków ponownie podjął zagadnienie prawa podatnika do odliczenia VAT i możliwości (zakresu) ograniczenia tego prawa. Sprawa dotyczyła rumuńskiej spółki zajmującej się montażem, instalacją i konserwacją farm…

Rabat pośredni – moment ujęcia i JPK_VAT

O rabatach pośrednich w kontekście podatku należnego i naliczonego pisaliśmy już na blogu (naliczony oraz należny). Dziś omówimy kwestie techniczne: dokumentacji i raportowania. Jak wskazywaliśmy – zgodnie z orzecznictwem w tym zakresie –  przyznanie rabatu pośredniego podmiotowi, na rzecz którego podatnik nie dokonuje bezpośrednich dostaw, z perspektywy podatku VAT stanowi rabat i wpływa na wysokość podstawy opodatkowania. Podmiot udzielający rabatu ma wobec tego prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, a beneficjent…

Kiedy udzielone pożyczki i poręczenia nie wpływają na proporcję odliczenia?

Przy obliczaniu proporcji odliczenia podatku naliczonego, mającej zastosowanie do tzw. wydatków mieszanych, podatnicy mogą nie uwzględniać pomocniczych transakcji finansowych. Niemniej jednak ocena kiedy usługi finansowe mają charakter pomocniczy (poboczny, sporadyczny) wciąż budzi kontrowersje podatników nie działających  w branży finansowej, a dokonujących sporadycznie czynności z tego zakresu tj. udzielanie pożyczek czy gwarancji. Ważnych wskazówek w tym zakresie dostarczył wyrok WSA w Gdańsku z 20 grudnia 2017 r.…

Rabaty pośrednie z perspektywy podatku naliczonego

Kilka dni temu pisaliśmy o rabatach pośrednich, sposobie dokumentowania wypłacanych premii oraz wątpliwościach związanych z prawem podmiotu udzielającego rabatu do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego tutaj. Warto również przyjrzeć się zagadnieniu od strony podatku naliczonego i zasady neutralności podatku VAT. — W związku z zaostrzającym się prawem antykorupcyjnym i szeregiem regulacji mających na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom, obserwujemy nową tendencję w biznesie wykorzystującą mechanizm rabatów pośrednich. Konstrukcja…

Zaliczki zapłacone, odliczone – ale czy w każdym przypadku…

Powraca temat zaliczek i prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji kiedy podatnik dokonał zapłaty zaliczki za towar, jednak towar niestety nigdy do niego nie dotarł. Nie mamy tu jednak przypadku kradzieży, ale po prostu brak dostawy przez podatnika, który ogłosił upadłość i nie zrealizował dostawy zamówionego towaru – co wydaje się, że było jego zamiarem. Oprócz braku dostawy zamówionego towaru, powstała jeszcze kwestia tego jaki wpływ…

Kłopotliwe transakcje wewnątrzwspólnotowe

W myśl przepisów obowiązujących od początku 2017 roku, podatnicy mają 3 miesiące na rozliczenie VAT od WNT (oraz importu usług) licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do tych transakcji. W przeciwnym wypadku muszą wykazać podatek należny w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy, a prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje im dopiero w bieżącym rozliczeniu. W efekcie, podatnicy ponoszą ciężar odsetek za zwłokę (i to czasami bardzo wysokich) w związku z nieterminowym rozliczeniem WNT…