Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości nie wymaga korekty CIT lat poprzednich, a przychód należy rozpoznać w dacie otrzymania, ale czy na pewno?

Zwrócona kwota nadpłaty w podatku od nieruchomości jest dla przedsiębiorcy zdarzeniem bezsprzecznie pozytywnym. Niemniej jednak rozliczenie otrzymanej nadpłaty na gruncie podatku CIT potrafi przysporzyć trudności. Problematyczne może się okazać, w którym okresie podatnik  powinien dokonać stosownej korekty. Czy przychód z tego tytułu powinien być rozliczany w miesiącu jego otrzymania, tj. na bieżąco, czy też korekta powinna dotyczyć kosztów poniesionych w latach, za które zwrócony podatek od nieruchomości został uiszczony.…

Zwiększenie podatku od nieruchomości za poprzednie lata skutkuje wsteczną korektą CIT

Przedsiębiorca może zaliczyć kwotę uiszczonego podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Taki wydatek jest kwalifikowany jako pośredni koszt uzyskania przychodu. Sporne jest natomiast określenie momentu uznania za koszt podatkowy kwoty podatku od nieruchomości płaconego za lata ubiegłe, np. w rezultacie zwiększenia zobowiązania podatkowego. O ile zgodnie z prawem bilansowym taki koszt powinien być zasadniczo ujmowany na bieżąco, to już na gruncie ustawy o CIT regulacje są co najmniej nieprecyzyjne.…

Podstawa opodatkowania podatku od nieruchomości od budowli – pomniejszona o odpisy amortyzacyjne czy też nie?

WSA  w Kielcach w wyroku z 13 lutego 2019 r. (sygn. I SA/Ke 3/19) zaprezentował bardzo korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, a nie wartość początkowa niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne jak to przyjmowała dotychczas większość podatników. W świetle art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach…