Rabat pośredni w transakcjach transgranicznych – najnowsze stanowisko NSA i TSUE

Zagadnienie rabatów pośrednich w transakcjach krajowych było już przedmiotem licznych wypowiedzi sądów administracyjnych, w tym również TSUE. Choć kwestia wykazywania dla celów VAT rabatów pośrednich nie jest uregulowana w przepisach, to jednak w zakresie rabatów pośrednich udzielanych przez podmioty krajowe jest już ugruntowane stanowisko organów i sądów – na podstawie noty księgowej jest dokonywane obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego u sprzedawcy (wypłacającego rabat) i obniżenie podatku…

Polskie przepisy dotyczące „szybkiego VAT” od WNT paliw są niezgodne z prawem UE

9 września br. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-855 G. sp. z o.o. orzekł, że konieczność zapłaty przez podatników podatku VAT w terminie 5 dni od nabycia paliw z UE jest sprzeczne z przepisami UE. Obecnie w przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu paliw silnikowych, szczegółowo określonych w przepisach ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany do zapłaty VAT w terminie 5 dni od dnia ich nabycia. Z kolei brak zapłaty VAT należnego za te nabycia w wskazanym…

Objaśnienia podatkowe do Pakietu e-commerce

1 września 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało wyczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do tej pory jedynym dokumentem, który pomagał podatnikom w interpretacji przepisów Pakietu e-commerce, były Noty wyjaśniające wydane przez Komisję Europejską. Magdalena Jaworska, Wiktoria Prusak Co prawda MF wydał w czerwcu projekt objaśnień podatkowych w zakresie…

Przekazanie infrastruktury drogowej – szansa na zwrot VAT?

Duże projekty deweloperskie często wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez inwestorów pro publico bono. Przykładowo budowie nowoczesnego centrum handlowego „w szczerym polu” często towarzyszy budowa dróg dojazdowych, węzłów komunikacyjnych czy też infrastruktury energetycznej i wodociągowej. Koszty te w polskich realiach nie są z reguły ponoszone przez gminy, ale przez inwestorów komercyjnych, którym zależy na szybkim uruchomieniu obiektu i zapewnieniu dogodnych dojazdów dla klientów. Elementy tej infrastruktury są zwykle nieodpłatnie przekazywane…

Czy nowe kody w JPK_V7M dotyczą transakcji od których VAT rozlicza nabywca?

W procesie wdrożenia nowej struktury JPK VAT, która od października br. zastąpi deklarację pojawia się wiele problemów, nie tylko od strony wprowadzenia odpowiednich zmian w systemach pod kątem technicznym, bądź zapewnienia odpowiedniego narzędzia zewnętrznego, jeśli system firmy nie wygeneruje nowej struktury (takim narzędziem może być Generator JPK). Również wiele aspektów dotyczących założeń merytorycznych budzi wątpliwości podatników. Dotyczy to m.in. obowiązku przypisywania nowych kodów w sytuacji, gdy polski podatnik rozlicza…

VAT w usługach przez Internet

Trwająca pandemia koronawirusa sprawiła, że żyjemy w innej rzeczywistości. Usługi, z których korzystaliśmy jeszcze niedawno głównie stacjonarnie, teraz zdecydowanie częściej są świadczone z wykorzystaniem Internetu. Przykładowo można wskazać: – udzielanie porad medycznych, – korepetycje, – porady prawne i usługi doradcze. Czy taka zmiana sposobu świadczenia usług może mieć wpływ na zasady ich opodatkowania? Z perspektywy podatku VAT zdecydowanie tak. Z tego powodu w artykule postaramy się odpowiedzieć…

Emisja i nabycie obligacji w podatku VAT

Finansowanie w drodze emisji obligacji jest w swojej istocie podobne do finansowania w drodze pożyczki. W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której pożyczkobiorca lub emitent obligacji może przez określony czas dysponować zewnętrznym kapitałem, w zamian za wynagrodzenie, tj. odsetki. Niemniej, obie formy finansowania różnią się zasadniczo jeśli chodzi o zaangażowanie stron w transakcjach. W przypadku obligacji, odmiennie niż w przypadku pożyczki, stroną aktywną w zakresie określania warunków finansowania jest…

Zmiany warunków zastosowania 0% stawki VAT przy WDT

Od 1 lipca br w ramach tzw. Quick Fixes wejdą w życie zmiany dotyczące warunków zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy 112 WE. Od tej daty bezwzględnym warunkiem zastosowania 0% stawki VAT przy WDT będzie posiadanie przez nabywcę ważnego numeru VAT UE wydanego przez administrację podatkową innego kraju niż kraj wysyłki towaru. Dodatkowo numer…

Protokół odbioru decydujący o momencie wykonania usług w branży budowlanej

2 maja 2019 r. TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A. rozwiał liczne wątpliwości wokół tematu momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych uznając, iż może decydować o nim chwila podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przywołanym wyroku Trybunał zgodził się z podatnikiem, iż dla celów określenia momentu wykonania usług nie sposób pominąć funkcjonujących w danej dziedzinie realiów gospodarczych i handlowych. Przy czym biorąc pod uwagę specyfikę…

Rewolucja w VAT w turystyce – prawo do odliczenia podatku od towarów i usług

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 2 maja 2019 w sprawie C-225/18 (Grupa Lotos S.A.), podatnicy VAT świadczący usługi turystyki mają prawo (od 1 grudnia 2008 r.) odliczać VAT od nabytych usług gastronomicznych i noclegowych. Wyrok TSUE daje niewątpliwie podatnikom VAT świadczącym usługi turystyki (nieobjętych systemem VAT marża) prawo do korekty rozliczeń za okresy jeszcze nieprzedawnione. Rozstrzygana sprawa dotyczyła zagadnienia zmiany stanu prawnego obowiązującego od 1…