Dwie nowe opinie Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

23 lipca 2021 r. opublikowane zostały dwie opinie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. W obu opiniach Rada stwierdziła, że opisane przez podatników we wnioskach czynności spełniają kryteria unikania opodatkowania. W obu przypadkach Rada wyraziła jednak wątpliwości co do możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w odniesieniu do czynności podjętych przed wejściem w życie przepisów klauzuli. Obie opinie Rady (uchwały nr 2/2021 i 3/2021) dotyczyły grupy powiązanych spółek (spółki akcyjnej…

Ministerstwo Finansów zakomunikowało zmiany w tzw. estońskim CIT

Flagowy projekt podatkowy Ministerstwa Finansów, jakim jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, potocznie nazywany „estońskim CITem”, po pierwszych miesiącach obowiązywania już czekają zmiany. Ilość ograniczeń i wymogów sprawiła, że jeszcze przed wejściem w życie przepisów doczekały się one ponad 100 stronicowych objaśnień, a z samego rozwiązania skorzystało niespełna 350 podmiotów. Ministerstwo Finansów zapowiada poprawki do ryczałtu, które mają uatrakcyjnić to rozwiązanie. Nastąpić ma zamiana lub ograniczenie…

Czy w Polsce będzie podatek minimalny? Co dalej z podatkiem cyfrowym w Polsce i na świecie?

W kwietniu 2021  roku amerykańska administracja wezwała do wprowadzenia minimalnej, globalnej stawki podatku dochodowego, która zapewni odpowiednie opodatkowanie dochodów osiąganych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa w państwie, w którym rzeczywiście osiągają przychody. Zmiany te będą również dotyczyć przedsiębiorstw cyfrowych. Czy jesteśmy bliżej konsensusu i wprowadzenia zmian w międzynarodowym prawie podatkowym dotyczących przedsiębiorstw cyfrowych? Co z koncepcją polskiego podatku cyfrowego?  Warto przypomnieć, że obecne prace w OECD dotyczące ograniczenia erozji podstawy opodatkowania (BEPS)…

TSUE: progresywne podatki wprowadzane w Polsce i na Węgrzech zgodne z prawem unijnym

16 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek obrotowy od reklam nie naruszają prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy państwa (wyroki w sprawach C-562/19 Komisja vs. Polska i C-596/19 Komisja vs. Węgry). Nie oznacza to jednak, że podobne propozycje legislacyjne (np. proponowana w Polsce składka reklamowa) nie mogą zostać uznane za naruszające reguły prawa unijnego. TSUE w wyrokach przedstawił konkretne wskazówki, jakie należy…

Kiedy rozliczenie straty podatkowej od 2021 roku nie będzie możliwe

Zmiany w podatkach dochodowych obowiązujące od 2021 roku wprowadziły nowe ograniczenia w możliwości rozliczania strat podatkowych. Niektóre z nich, jak w przypadku działań restrukturyzacyjnych, wynikają wprost z zakazu zawartego w przepisach prawa. Przed 2021 rokiem, spółka (podatnik) łącząca się z inną spółką poprzez przejęcie jej majątku, nie mogła rozliczyć straty podatkowej spółki przejmowanej. Od obecnego roku, zakaz zasadniczo dotyczy również rozliczenia straty własnej poniesionej przed rokiem połączenia.…

Składka reklamowa – czyli podatek reklamowy, medialny i cyfrowy w jednym?

2 lutego 2021 r. opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej składkę reklamową. Zgodnie z projektem – nowym obciążeniem będą objęte podmioty gospodarcze osiągające przychody z reklamy konwencjonalnej oraz internetowej. Proponowana ustawa może mieć bardzo daleko idące skutki dla całej branży medialnej i reklamowej oraz przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej. Ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2021 r. Raczej podatek niż składka Na początek warto zwrócić na pewną…

Spółki nieruchomościowe i ich obowiązki – na co należy zwrócić uwagę

Grono podmiotów, na które są nałożone nowe obowiązki jest zawężone do spełniających ustawową definicję spółki nieruchomościowej. Nie każda spółka w strukturze kapitałowej inwestującej w nieruchomości będzie spółką nieruchomościową. Co ciekawe, nowe obowiązki mogą nie dotyczyć np. spółek holdingowych, pomimo tego, że ich majątek pośrednio składa się głównie z nieruchomości o istotnej wartości. Spółka nieruchomościowa jest definiowana jako podmiot, inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów…

Rozliczanie wydatków na prace aranżacyjne tzw, fit-outów w najmowanych lokalach sprawia problemy podatkowe

Wydatki na prace aranżacyjne w najmowanych powierzchniach, zgodnie z oczekiwaniami  najemcy (tzw. fit-outy), sprawiają wiele trudności przy ich właściwym rozliczeniu dla celów podatków dochodowych. Wynika to z braku szczególnych regulacji, ale również zróżnicowanych modeli ich finansowania i różnych zakresach technicznych. W szczególności problematyczne jest, czy wydatki właściciela lokalu/budynku będącego wynajmującym na fit-outy mają charakter: tzw. CAPEX – tj. powodują zwiększenie wartości początkowych środków trwałych (w tym budynku/lokalu)…

Odroczenia i zwolnienia z podatków z powodu COVID-19

Tzw. tarcza antykryzysowa w kolejnych jej odsłonach wprowadziła możliwość odroczenia, a nawet zwolnienia z obowiązku zapłaty różnych płatności  publicznoprawnych. Wybrane rozwiązania mogą mieć zastosowanie gdy poniesiono uszczerbek ekonomiczny związany z panującą obecnie sytuacją lub/i złożenia stosownego wniosku. Poniżej wybrane rozwiązania zaproponowane w ramach pakietu antykryzysowego: Opłata prolongacyjna Podatnikom, którzy złożyli wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT,…

Odsetki za opóźnienie w zapłacie podatków mimo obniżenia stóp procentowych nadal 8% rocznie

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych, w tym stopy procentowej kredytu lombardowego z 2.5% na 1.5%. Niestety, obniżka ta pozostaje bez wpływu na wysokość stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Wprawdzie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej stawka ta stanowi sumę 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2% (czyli 5%), ale nie może być ona niższa niż 8% rocznie. Oznacza to, że pomimo obniżki stopy lombardowej…