Diabeł tkwi w szczegółach, czyli jak prawidłowo ustalić koszty i przychody na potrzeby określenia obowiązków dokumentacyjnych?

Czy aby ustalić obowiązki z zakresu cen transferowych należy analizować poziom kosztów i przychodów wynikających bezpośrednio z ksiąg rachunkowych? Czy też należy przyjąć wartości pochodzące z rachunku zysków i strat? Nowe przepisy uzależniają obowiązki z obszaru cen transferowych od wysokości przychodów lub kosztów podatników. Takie podejście ma zagwarantować, że tylko transakcje lub zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) spółki zostaną ujęte w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Ale aby…