Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od 13 października 2019 r. funkcjonuje  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Do zgłaszania danych do tego rejestru obowiązane są spółki prawa handlowego, za wyjątkiem spółek publicznych. Zgodnie z ustawą o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej AML), beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Co istotne rejestr ten jest publicznie dostępny i korzysta z domniemania prawdziwości zawartych w nim danych. Ponieważ przepisy dotyczące m.in. rejestru…