Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez sprzedawcę za okresy przedawnione?

Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udzielił unijny Trybunał w wydanym wczoraj wyroku w sprawie C-533/16 (Volkswagen AG) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200484&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=660143 Chodziło o prawo do zwrotu podatku VAT na Słowacji dla podmiotu niemieckiego, który w 2010 r. otrzymał faktury za towary zakupione w latach 2004-2010. Słowacki dostawca pierwotnie uznał płatności od Volkswagen AG jako „rekompensaty finansowe” niepodlegające VAT. Gdy się zreflektował w 2010 r., że postąpił nieprawidłowo, wystawił wszystkie zaległe faktury, skorygował deklaracje i zapłacił VAT do urzędu…