Odsetki za opóźnienie w zapłacie podatków mimo obniżenia stóp procentowych nadal 8% rocznie

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych, w tym stopy procentowej kredytu lombardowego z 2.5% na 1.5%. Niestety, obniżka ta pozostaje bez wpływu na wysokość stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Wprawdzie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej stawka ta stanowi sumę 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2% (czyli 5%), ale nie może być ona niższa niż 8% rocznie. Oznacza to, że pomimo obniżki stopy lombardowej…

Odsetki za opóźnienie w zapłacie podatków mimo obniżenia stóp procentowych nadal 8% rocznie

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych, w tym stopy procentowej kredytu lombardowego z 2.5% na 1.5%. Niestety, obniżka ta pozostaje bez wpływu na wysokość stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Wprawdzie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej stawka ta stanowi sumę 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2% (czyli 5%), ale nie może być ona niższa niż 8% rocznie. Oznacza to, że pomimo obniżki stopy lombardowej…