Nowe schemy TPR już dostępne dla Podatników!

Z dniem 13 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów udostępniło nowe struktury TPR, obowiązujące od 17 kwietnia 2021 r. Tym samym Podatnicy mają możliwość zintegrowania wewnętrznych programów informatycznych z nowym formularzem TPR. Schemy zostały udostępnione w trzech formatach: xsd, xml i xsl. Autorska aplikacja Smart.TPR, przygotowana przez MDDP, będzie uwzględniała wszelkie zmiany wynikające z nowych wersji opublikowanych schem. Dzięki wprowadzanej aktualizacji, Podatnicy będą mieli możliwość…

TPR – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – praktyczne wskazówki

Zbliża się termin, w którym podatnicy będą musieli po raz pierwszy zmierzyć się z formularzem TPR, aby wypełnić obowiązki dokumentacyjne z zakresu cen transferowych za rok 2019. O czym należy wiedzieć na „ostatniej prostej” i jak poradzić sobie z potencjalnymi problemami?  Kto składa formularz Do złożenia formularza TPR są zobowiązane podmioty powiązane zawierające: transakcje objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych, transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych, krajowe…

TPR – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak zaraportować w TPR transakcje finansowe?

Transakcje finansowe stanowią odrębną grupę transakcji zgodnie z formularzem TPR. Przejawia się to w tym, że, transakcje związane z (i) udzieleniem / uzyskaniem finansowania (kredyt, pożyczka, obligacje, itp.), (ii) zarządzaniem płynnością (cashpooling), o którym pisaliśmy ostatnio (iii) udzieleniem / otrzymaniem gwarancji czy (iv) zdeponowaniem / przyjęciem depozytu powinny być raportowane w specjalnie do tego przeznaczonej kategorii C (transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204). W przypadku transakcji finansowych,…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – Jak zaraportować w TPR transakcje cash poolingu ?

Transakcje typu cash pooling, mimo, że są często spotykane w strukturach grup kapitałowych i stanowią jeden z podstawowych źródeł finansowania, często generują dużo wątpliwości i pytań pod kątem ich odpowiedniego udokumentowania w świetle przepisów o cenach transferowych. Wątpliwości te mogą dotyczyć takich kwestii jak: Jak określić wartość transakcji cash poolingu celem zidentyfikowania obowiązku dokumentacyjnego? Czy umowa, w ramach której cash leaderem (tj. podmiotem rozliczającym umowę) jest niezależna instytucja finansowa,…

Zdążyć przed Nowym Rokiem, czyli o zbliżającym się terminie na wypełnienie obowiązków TP

Rok 2019 jest pierwszym okresem, za który obowiązki dokumentacyjne muszą zostać zrealizowane w oparciu o nowe przepisy, tj. przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. W związku z pandemią COVID-19, wydłużono termin na wypełnienie obowiązków o 3 miesiące, tj. do 31 grudnia 2020 r. Przypominamy zatem, co do końca roku powinni przygotować i zaraportować podatnicy, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów. Lokalna dokumentacja cen transferowych (Local file) Local file powinien…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – Jak raportować transakcje kapitałowe?

Poza transakcjami towarowymi oraz usługowymi, podatnicy realizują z podmiotami powiązanymi różnego rodzaju inne transakcje, w tym tzw. transakcje kapitałowe. Jako przykładowe transakcje kapitałowe wymienić można: podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, zakup/sprzedaż udziałów/akcji, umorzenie udziałów, aport czy wypłata zysku w spółkach osobowych. O ile transakcje związane ze sprzedażą lub zakupem dóbr czy świadczeniem usług raczej nie budzą wątpliwości co do samego obowiązku ich dokumentowania, to w odniesieniu do transakcji kapitałowych podatnicy nie zawsze…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – W jaki sposób zaraportować korektę cen transferowych na całej działalności podatnika oraz dokonaną przez podmiot centralny? Korekty cen transferowych (z ang. transfer pricing adjustments) są często stosowanym mechanizmem stosowanym w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. W praktyce gospodarczej mogą wystąpić sytuacje, w których poziom ceny transferowej w trakcie roku ulega modyfikacjom, w efekcie powodując odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności podmiotu…

TPR – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak złożyć informację TPR, w sytuacji połączenia się spółek, gdy księgi rachunkowe spółki przejmowanej zostały zamknięte albo gdy połączenie nastąpiło bez zamykania ksiąg spółki przejmowanej?

Zgodnie przepisami dot. cen transferowych podmioty, które w danym roku obrotowym dokonywały połączeń pomiędzy sobą nie powinny zapominać, że na nich również ciążą obowiązki z zakresu cen transferowych, w tym obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych (TPR), jeżeli w roku, w którym dokonano połączenia realizowały transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi. Podmioty powiązane, dokonujące transakcji kontrolowanych w roku podatkowym, w którym doszło do połączenia, powinny rozważyć następujące kwestie z perspektywy cen transferowych…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak raportować transakcje licencyjne?

Jedną z kategorii transakcji kontrolowanych, jaką należy wykazać w ramach formularza TP-R jest transakcja udostępnienia / korzystania z dóbr niematerialnych. Organy podatkowe od jakiegoś czasu wyraźnie interesują się tymi transakcjami, szczególnie w odniesieniu do kwestii własności prawnej i ekonomicznej oraz zasadności naliczania opłat licencyjnych przez licencjodawcę. Informację o tym, jak właściwie zaraportować tego typu transakcje w ramach formularza TP-R znajdziemy zarówno w Rozporządzeniu TP-R, jak i w dokumencie MF,…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku

Już niedługo podatnicy będą musieli zmierzyć się z największym wyzwaniem z zakresu cen transferowych w tym roku, tj. ze złożeniem formularza TP-R. Rozporządzenie wraz objaśnieniami, w jaki sposób uzupełnić formularza nie dały podatnikom wystarczających wskazówek do złożenia formularza. W związku z tym, jak wskazywaliśmy na łamach naszego bloga, Ministerstwo Finansów pod koniec września opublikowało Pytania i Odpowiedzi, których celem było rozwianie wątpliwości podatników. Mimo opublikowania tych dokumentów, formularz nadal…