Quick fixes uproszczą rozliczanie VAT w transakcjach łańcuchowych

Rozliczanie VAT w transakcjach łańcuchowych dotychczas powodowało wiele wątpliwości oraz niespójności z uwagi na brak zharmonizowanych regulacji na poziomie unijnym. Od 1 stycznia br. obowiązują w tym zakresie zmiany wprowadzone do Dyrektywy Rady 2006/112 w ramach pakietu tzw. quick fixes, które ujednolicają rozliczanie transakcji łańcuchowych w UE. Z półrocznym poślizgiem zmiany te wchodzą w życie w Polsce na podstawie znowelizowanej od 1 lipca ustawy o VAT. Z uwagi na brak terminowej implementacji do przepisów krajowych regulacji…

Quick fixes czyli „szybkie zmiany” już niebawem

Długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 czerwca 2019 r. Zakończone zostały konsultacje społeczne i obecnie projekt jest na etapie dalszych prac w Ministerstwie Finansów. Można przypuszczać, że projekt zostanie niedługo przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany pod obrady Sejmu na pierwszych posiedzeniach po wakacjach. Celem projektu jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów znowelizowanej Dyrektywy Rady 2006/112 dotyczących…

Opodatkowanie akcyzą i VAT w transakcjach łańcuchowych – TSUE o WNT paliw

Opodatkowanie VAT i opodatkowanie akcyzą opierają się na swoistych dla tych podatków zasadach. W związku z tym, że w ramach dostawy towarów, które kwalifikowane są do wyrobów akcyzowych, zachodzi konieczność ustalenia obowiązków zarówno w VAT, jak i w akcyzie, pojawiają się pytania o wzajemne relacje tych podatków. Kwestia ta została rozpatrzona w kontekście transakcji łańcuchowej wewnątrzwspólnotowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie czeskiej spółki AREX CZ a.s. (AREX, Spółka). AREX…

Ciąg dalszy problemów podatników z rozliczeniem transakcji łańcuchowych

W praktyce jednym z bardziej problematycznych zagadnień jest to, której dostawie towarów w transakcji łańcuchowej należy przypisać transport towarów i w konsekwencji potraktować ją, jako dostawę „ruchomą” w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W ostatnim czasie zostało wydanych kilka rozstrzygnięć, które odnoszą się do kwestii miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych. A jednym z nich jest niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2018 r., sygn. I FSK 2059/16. W otoczeniu…

Czy przeładunek towarów przez spedytora wyklucza transakcję łańcuchową?

Przeładunek towaru w magazynie pośrednika wyklucza możliwość uznania transakcji za łańcuchową, a tym samym zastosowanie zerowej stawki VAT – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2018 roku (I FSK 1581/16). Opodatkowanie transakcji łańcuchowych wciąż budzi wiele wątpliwości, a ich problematyka stanowi jedną z najczęściej dyskutowanych kwestii z zakresu właściwego zastosowania przepisów ustawy o VAT. A rozbieżności w tym zakresie powstają i będą powstawać, szczególnie…

Nie tak formalna triangulacja

Rejestracja pośrednika w kraju wysyłki towarów nie wyklucza zastosowania uproszczenia (wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej), nie można również odmówić zastosowania uproszczenia jeśli podatnik zapomni wskazać w informacji podsumowującej, że z tegoż uproszczenia chce skorzystać – ale państwo członkowskie może na niego z tego tytułu nałożyć inną, proporcjonalną karę (np. grzywny). orzeczenie wydane przez Trybunał 19 kwietnia 2018 – sprawa C-580/16 Hans Bühler KG. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, czyli uproszczenie…