Nabycie usług refakturowanych przez podmiot powiązany – poza limitem dla usług niematerialnych?

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych do ustawy o CIT od 1 stycznia 2018 r. jest limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre kategorie usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych. Ustawa o CIT przewiduje jednak pewne wyłączenia ze stosowania tego limitu m. in. dla usług refakturowanych w rozumieniu ustawy o VAT. Przy dokonywaniu wykładni wspomnianego wyłączenia pojawiła się wątpliwość czy może mieć on zastosowanie do podmiotu, który nabywa usługę refakturowaną…