Jak potraktować dostawę towarów do niezarejestrowanego kontrahenta unijnego?

Wydawałoby się, że temat stary, omówiony i mamy wypracowane korzystne stanowisko dla polskich podatników. Nic bardziej mylnego. Organy podatkowe nadal prezentują stanowisko, że w sytuacji dokonania dostawy i wystawienia faktury dla podmiotu, który okaże się niezarejestrowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej, polskiemu podatnikowi nie przysługuje prawo do zastosowania w przypadku WDT preferencyjnej stawki zero procent. Organy podatkowe (choć są wyjątki od reguły) swoje stanowisko argumentują literalnym…

Kłopotliwe transakcje wewnątrzwspólnotowe

W myśl przepisów obowiązujących od początku 2017 roku, podatnicy mają 3 miesiące na rozliczenie VAT od WNT (oraz importu usług) licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do tych transakcji. W przeciwnym wypadku muszą wykazać podatek należny w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy, a prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje im dopiero w bieżącym rozliczeniu. W efekcie, podatnicy ponoszą ciężar odsetek za zwłokę (i to czasami bardzo wysokich) w związku z nieterminowym rozliczeniem WNT…