Ubezpieczenia OC samochodu osobowego w kosztach podatkowych bez limitu

W świetle ostatniej nowelizacji przepisów ustawy o CIT obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. składki na ubezpieczenie samochodu osobowego są kosztem podatkowym w proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT). Z przepisów nie wynika jednak jakiego rodzaju ubezpieczeń dotyczy ww. limit 150 000 zł. Wysokość niektórych ubezpieczeń jest ustalana w oparciu…

Precedensowy wyrok dla branży ubezpieczeniowej w sporze o split payment

Dokonanie przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności nie powoduje, że  ubezpieczyciel będzie odpowiadał solidarnie, na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT, za niewykonanie zobowiązania podatkowego przez ubezpieczającego. Takie stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z 16 kwietnia 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 2519/18. Przywołany wyrok zapadł w sprawie interpretacyjnej dotyczącej podatnika wykonującego czynności ubezpieczeniowe polegające na ubezpieczaniu należności handlowych. W ramach…

Regres ubezpieczeniowy z pułapką odpowiedzialności solidarnej z tytułu split payment

Jeśli dłużnik zapłaci na rzecz ubezpieczyciela roszczenie dochodzone w ramach regresu ubezpieczeniowego przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał solidarnie z ubezpieczającym za nierozliczony VAT. Takie zaskakujące stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 22 sierpnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.343.2018.2.AM, dotyczącej regresu przy ubezpieczeniu należności handlowych. Płatności w ramach regresu ubezpieczeniowego powinny podlegać VAT, ponieważ jego istotą jest dochodzenie przez ubezpieczyciela od sprawcy…