Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek raportowania zawieranych umów o dzieło

Na mocy art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został nowy obowiązek dla podmiotów zatrudniających. Od 1 stycznia 2021 r. w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zacznie obowiązywać nowododany art. 36 ust. 17, zgodnie…