Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek raportowania zawieranych umów o dzieło

Na mocy art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został nowy obowiązek dla podmiotów zatrudniających. Od 1 stycznia 2021 r. w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zacznie obowiązywać nowododany art. 36 ust. 17, zgodnie…

Interpretacje w sprawie faktoringu sprzeczne z ideą tej formy finansowania

Faktoring jest umową, na podstawie której przedsiębiorca przenosi na faktora własność wierzytelności wynikających ze sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Istotne jest, że ryzyko niewypłacalności kontrahentów co do zasady przejmuje faktor i zajmuje się windykacją wierzytelności. Przedsiębiorca, który wystawił faktury nie musi czekać na ich zapłatę przez kontrahenta, środki pieniężne otrzymuje od faktora. Faktoring zyskuje coraz większą popularność. Z informacji publikowanych przez Polski Związek Faktorów wynika, że aktualnie korzysta z niego 18…

Zbliża się BREXIT – warto być AEO

31 października 2019 r. jest datą Brexitu według obecnie obowiązującego harmonogramu. Wielka Brytania przygotowuje się intensywnie na twardy Brexit, tj. bezumowne wyjście z Unii Europejskiej. Unia Europejska oferuje podmiotom gospodarczym przyznanie statusu AEO związanego z wieloma ułatwieniami i uproszczeniami, które pomogą zniwelować negatywne skutki Brexitu w handlu międzynarodowym. Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych (AEO C) oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEO S)…