Dostawa domów „pod klucz” z różnymi stawkami VAT

NSA potwierdził, że przy dostawie inwestycji „pod klucz” z preferencyjnej stawki podatku VAT (8%) nie korzysta infrastruktura towarzysząca tj. zbiorniki asenizacyjne, przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, tarasy, chodniki, ogrodzenia oraz drogi dojazdowe. Rozstrzygnięcie NSA dotyczyło podatnika zajmującego budową i sprzedażą wykończonych w określonym standardzie domów jednorodzinnych wraz z ww. elementami towarzyszącymi. Powierzchnia domów nie przekraczała 300 m2, co skutkowało zaklasyfikowaniem ich przez podatnika do obiektów budownictwa mieszkaniowego…

Dostawa towaru nie wystarczająca do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Sprawa dotyczyła podatnika, który wykonuje konstrukcje stalowe hal, klatek schodowych, podestów i innych konstrukcji wykorzystywanych w budownictwie. Podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację i zadał m.in. pytaniem czy dostawa takich konstrukcji bez montażu na placu budowy może podlegać mechanizmowi reverse chargé. Podatnik argumentował, iż w przypadku dostawy konstrukcji stalowych bez montażu przysługuje mu na podstawie art. 17 ust.1 pkt 8 ustawy o VAT prawo do zastosowania odwrotnego obciążenia. Prawo swoje oparł na domniemaniu,…

Użytkowanie wieczyste przekształca się we własność bez VAT

Ostatnio zapadł kolejny wyrok NSA potwierdzający, że w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie dochodzi do kolejnej czynności opodatkowanej VAT, dotyczącej tej samej nieruchomości. Zarówno zarządcy, jak i korzystający z nieruchomości w użytkowaniu wieczystym powinni zapoznać się z tą linią orzeczniczą w kontekście mającego nastąpić 1 stycznia 2019 r. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W przypadku czynności prawnych dotyczących…

Dalszy ciąg sporu o zastosowanie odwrotnego obciążenia do usług budowlanych

Przepisy rozszerzające zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia na wybrane usługi budowlane świadczone przez podwykonawców obowiązują już od ponad półtora roku, jednak w dalszym ciągu na ich tle pojawiają się liczne wątpliwości będące osią sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Źródłem problemu jest m.in. brak precyzyjnej definicji pojęcia podwykonawcy, które jest kluczowe dla ustalenia czy w danym przypadku usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT należy opodatkować…

Zaliczka nie kreuje obowiązku podatkowego w umowie najmu

Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 sierpnia 2018 r., sygn. I FSK 1842/16. Sprawa dotyczyła podatnika – spółki będącej właścicielem nieruchomości (gruntów i budynków) w postaci centrum handlowego. Spółka w 2015 r. zawarła umowę najmu budynku, który miał zostać wybudowany na jej koszt. W umowie najmu ustalono miesięczny czynsz, płatny do 10. dnia każdego miesiąca, a dodatkowo, najemca zobowiązał się do zapłaty zaliczki na poczet przyszłych…

Precedensowe rozstrzygnięcie w zakresie odwrotnego obciążenia w VAT na usługi budowlane

Pomimo opublikowanych 17 marca 2017 r. objaśnień podatkowych przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług budowlanych, podatnikom wciąż sprawiają trudności rozliczenia VAT tego typu transakcji. Wątpliwości dotyczą m.in. tego czy wynikające z postanowień umów najmu refakturowanie przez właścicieli lokali biurowych kosztów usług budowlanych (co do podwyższonego standardu lokalu), na rzecz najemców skutkuje, uznaniem podmiotu refakturującego za głównego wykonawcę w rozumieniu ustawy o VAT. Zgodnie…

Usługi budowlane od niezarejestrowanego dla potrzeb VAT podwykonawcy

Chodzi o specyficzną sytuację kiedy to podwykonawcą jest podmiot mający siedzibę w innym kraju unijnym, wykonujący usługi budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług i niezarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce.Co wtedy? Rozliczać usługę budowlaną czy też nie? Oto jest pytanie. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 17 ust 1 pkt 8 wskazuje warunki konieczne do spełnienia, w jakich nabywca staje się podatnikiem,…